31. 7. 2019

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2019

5 min. branja

Skupina Krka je v prvem polletju 2019 dosegla prodajo v višini 761,3 milijona EUR, kar je 12 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 139,9 milijona EUR čistega dobička oziroma 38 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah
Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 251,5 milijona EUR in 33,1-odstotnim deležem. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 15 %. V Ruski federaciji smo prodali za 166,8 milijona EUR izdelkov, kar je 9 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, v rubljih pa smo prodajo povečali za 12 %. V Ukrajini smo prodali za 35,9 milijona EUR izdelkov in dosegli 51-odstotno rast. Dvoštevilčno rast prodaje smo dosegli na večini trgov te regije.

Sledila je regija Zahodna Evropa s 170,4 milijona EUR in 22,5-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 17-odstotno rast. Največ smo prodali v Nemčiji, Skandinaviji in Španiji. Prodaja izdelkov pod lastno blagovno znamko prekKrkinih odvisnih družb se je povečala za 26 %, njen delež v skupni prodaji regije pa je znašal 75 %. Največjo rast smo beležili v Skandinaviji, Španiji, na Portugalskem in v Združenem kraljestvu.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je bila s 169,1 milijona EUR in 22,3-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 5-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 79,5 milijona EUR izdelkov in dosegli 6-odstotno rast. Prodajo smo povečali tudi na Madžarskem, Slovaškem, v Litvi in Estoniji.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 98,7 milijona EUR izdelkov, kar je 12 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 13-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga sta bila Romunija in Hrvaška, največjo prodajno rast pa smo beležili v Bolgariji in Srbiji.

V Sloveniji smo dosegli 45 milijonov EUR prodaje, kar predstavlja 5,9-odstotni delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 4-odstotna. Glavnino prodaje, 26,6 milijona EUR, smo ustvarili z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prinesle 18,4 milijona EUR.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 24,6 milijona EUR izdelkov in dosegli 13-odstotno rast ter 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah
V skupini Krka smo prodali za 642,6 milijona EUR zdravil na recept, kar je 13 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 84,6-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset*, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), klopidogrelom (Zyllt) in tramadolom (Doreta, Tadol). Vsa ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 7 %, smo ustvarili 62,5 milijona EUR (8,3-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 2-odstotni rasti prodali za 35,8 milijona EUR (4,7-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 18,4 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,4-odstotni delež v skupni prodaji).

Razvoj in raziskave
V prvem polletju leta 2019 smo registrirali 6 novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih: zdravila na recept Atazanavir Krka (atazanavir), Sidarso/Silbesan (silodozin) in cinakalcet, izdelka brez recepta Vitamin D3 Krka (holekalciferol) in pastile Herbion bršljan (suhi ekstrakt lista navadnega bršljana) ter veterinarski izdelek Awazom (amoksicilin). V vseh regijah smo svoje izdelke uvedli na nove trge.

Vlaganja in naložbe
V prvem polletju 2019 smo v skupini Krka za naložbe namenili 52,6 milijona EUR, od tega 42 milijonov EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje in razvoja, v zagotavljanje kakovosti in tudi v Krkine proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Zaposleni
V skupini Krka je konec junija 2019 delalo 11.523 ljudi, od tega v tujini 5744, kar je polovica vseh zaposlenih. 53 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 189 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka konec junija 12.590 zaposlenih, kar je 108 več kot konec leta 2018..

Delnica in delničarji
V prvih šestih mesecih leta 2019 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za 8,7 % in je konec junija znašal 62,80 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 2,1 milijarde EUR.

Konec junija 2019 je imela Krka 49.562 delničarjev. Delniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizične osebe) predstavljajo 38,9 %, mednarodni vlagatelji pa 23,1 %, je stabilna in brez večjih sprememb.

V prvem polletju 2019 je Krka pridobila 131.620 lastnih delnic. 30. 6. 2019 je imela Krka 1.025.067 lastnih delnic, kar predstavlja 3,126 % osnovnega kapitala.

Plan poslovanja 2019
Za celo leto 2019 načrtujemo: prodajo v višini 1 milijarde 375 milijonov EUR, čisti dobiček v višini 172 milijonov EUR, vlaganja, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, v višini dobrih
124 milijonov EUR in izdatke za raziskave in razvoj v višini 10 % prodaje.

Uprava na poslovno leto 2019 gleda optimistično. Če bodo razmere do konca leta ostale približno takšne, kot so na naših glavnih trgih danes, predvidevamo, da bosta prodaja, predvsem pa dobiček, višja od planiranih.

Več informacij je v sporočilu za javnost.