25. 7. 2018

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2018

4 min. branja

Skupina Krka je v prvem polletju 2018 dosegla prodajo v višini 680,5 milijona EUR, kar je 4 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 101,7 milijona EUR čistega dobička oziroma 11 % več kot v enakem lanskem obdobju.

V skupini Krka smo v prvem polletju 2018 prodali za 680,5 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 25,4 milijona EUR oziroma 4 % več kot v prvi polovici lanskega leta. S tem smo dosegli največjo prodajo v prvem polletju v zgodovini Krke. Količinsko smo prodali 6 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo zabeležili v vseh prodajnih regijah. Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 636,1 milijona EUR, kar predstavlja 93 % prodaje skupine Krka.

Prodaja skupine Krka po regijah in po skupinah izdelkov in storitev

Regija Vzhodna Evropa je bila z 32,1-odstotnim deležem prva po velikosti prodaje v skupini Krka. V njej smo prodali za 218,4 milijona EUR, kar je 4,4 milijona EUR oziroma 2 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Druga po velikosti prodaje je bila regija Srednja Evropa s 161,5 milijona EUR, kar predstavlja 23,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodali smo za 7,1 milijona EUR izdelkov oziroma 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. V regiji Zahodna Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 21,5-odstotni delež, smo prodali za 146 milijonov EUR izdelkov, kar je 2,8 milijona EUR oziroma 2 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 88,4 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % prodaje skupine Krka. Prodali smo za 8,6 milijona EUR izdelkov oziroma 11 % več kot v enakem lanskem obdobju. V regiji Slovenija smo ob 3-odstotni rasti dosegli prodajo v vrednosti 44,4 milijona EUR. Prodaja na domačem trgu ima v skupni prodaji 6,5-odstotni delež. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 21,8 milijona EUR izdelkov (6-odstotna rast), kar je 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodajo smo povečali v vseh skupinah izdelkov in storitev. Skupina Krka je prodala za 568,3 milijona EUR zdravil na recept, kar je 20,1 milijona EUR oziroma 4 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zdravila na recept predstavljajo 83,5 % prodaje skupine Krka. Z izdelki brez recepta smo ustvarili 58,5 milijona EUR, kar je 4,3 milijona EUR oziroma 8 % več kot v enakem lanskem obdobju. Izdelki brez recepta predstavljajo 8,6-odstotni delež v skupni prodaji skupine Krka. Veterinarskih izdelkov smo ob 1-odstotni rasti prodali za 35,2 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji pa je 5,2-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 17,3 milijona EUR, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,5-odstotni delež v skupni prodaji).

Rezultati poslovanja

Vsi rezultati poslovanja v prvem polletju 2018 so bili boljši kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 135,5 milijona EUR je bil 9 % večji. Dobiček pred davkom je znašal 120,6 milijona EUR in je bil 9 % večji. Davek iz dobička je znašal 18,8 milijona EUR, efektivna davčna stopnja pa 15,6 %. Čisti dobiček skupine Krka v višini 101,7 milijona EUR je bil 11 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem polletju je znašal 15 %, delež dobička iz poslovanja (EBIT) 19,9 %, delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa 28,1 %.

Donosnost kapitala (ROE), preračunana na celoletno raven, za skupino Krka je znašala 13,3 %, donosnost sredstev (ROA), preračunana na celoletno raven, pa 10,4 %.

Razvoj in raziskave

V prvem polletju 2018 smo registrirali 8 novih izdelkov v 18 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju smo za 84 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 400 registracij.

Vlaganja in naložbe

V prvem polletju 2018 smo v skupini Krka za naložbe namenili 43,5 milijona EUR, od tega 34,3 milijona EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec junija 2018 zaposlenih 11.212 ljudi, kar je 380 oziroma 4 % več kot konec leta 2017. Skupaj z agencijskimi delavci jih je bilo 12.364, kar je 2 % več kot konec leta 2017. V tujini je bilo zaposlenih 5758 krkašev, kar je 51 % vseh redno zaposlenih.

54 % zaposlenih v skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Ob Krkini podpori je v specialistični, magistrski in doktorski študij vključenih 55 zaposlenih, ob delu pa jih študira 151. Konec junija smo imeli v Krki 56 štipendistov, 13 novih štipendij smo podelili v prvem polletju 2018.

 

Več v sporočilu za javnost