19. 5. 2022

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2022

12 min. branja

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2022 ustvarila prodajo v višini 432,5 milijona EUR, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 90,7 milijona EUR čistega dobička, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2022 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo v prvem četrtletju letošnjega leta kljub zaostrenim razmeram poslovali uspešno in zabeležili 9-odstotno rast prodaje. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini ključnih trgov ter v vseh skupinah izdelkov in storitev. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni, saj smo dosegli do sedaj največji čisti dobiček v prvem četrtletju. Pozorno spremljamo razmere v Ukrajini, kjer zagotavljamo vse potrebno za ohranjanje varnosti naših zaposlenih in za nemoteno oskrbo trga z zdravili. Ukrajini smo donirali humanitarno pomoč v obliki zdravil. Med prvimi ponudniki zdravil na trgu smo ponovno vzpostavili logistične poti v celotni distribucijski verigi. Tudi v Ruski federaciji skrbimo za nemoteno oskrbo z zdravili. Registracije izdelkov, proizvodnja, prodaja, distribucija in plačila potekajo nemoteno, transport pa traja nekoliko dlje. Razmere v regiji od nas zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja. V teh okoliščinah je težko oceniti tok prihodnjih dogodkov in njihov vpliv na Krkino poslovanje na letni ravni, vendar so rezultati prvega četrtletja vzpodbudni. Krka ohranja močno kapitalsko strukturo, ustvarjamo robusten denarni tok. Zato sta uprava in nadzorni svet oblikovala predlog izplačila dividende za leto 2021 v višini 5,63 EUR bruto na delnico, kar predstavlja 12,6-odstotno rast, s čimer ohranjamo politiko stabilne rasti dividend.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

  Skupina Krka Družba Krka
v tisoč EUR 1–3/2022 1–3/2021 Indeks 1–3/2022 1–3/2021 Indeks
Prihodki od prodaje 432.468 395.797 109 408.840 357.257 114
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev 430.648 394.523 109 357.348 307.264 116
Bruto dobiček 249.916 228.022 110 234.615 208.794 112
Dobiček iz poslovanja
z amortizacijo (EBITDA)
133.582 123.580 108 124.474 108.411 115
Dobiček iz poslovanja (EBIT) 107.299 96.260 111 104.022 87.049 119
Dobiček pred davkom (EBT) 105.623 101.147 104 102.893 91.595 112
Čisti dobiček 90.716 86.355 105 88.231 79.495 111
Efektivna davčna stopnja 14,1 % 14,6 %   14,2 % 13,2 %  
Stroški razvijanja 41.825 39.091 107 41.758 38.704 108
Naložbe 22.709 9.779 232 14.785 7.902 187

Kazalniki poslovanja

  Skupina Krka Družba Krka
  1–3/2022 1–3/2021 1–3/2022 1–3/2021
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje 57,8 % 57,6 % 57,4 % 58,4 %
EBITDA v prihodkih od prodaje 30,9 % 31,2 % 30,4 % 30,3 %
EBIT v prihodkih od prodaje 24,8 % 24,3 % 25,4 % 24,4 %
EBT v prihodkih od prodaje 24,4 % 25,6 % 25,2 % 25,6 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 21,0 % 21,8 % 21,6 % 22,3 %
Donosnost kapitala (ROE) 18,5 % 19,2 % 18,4 % 17,4 %
Donosnost sredstev (ROA) 14,0 % 15,1 % 14,2 % 14,2 %
Obveznosti/kapital 0,321 0,263 0,289 0,220
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje 9,7 % 9,9 % 10,2 % 10,8 %

Prodaja

V skupini Krka smo v prvih treh mesecih leta 2022 ustvarili prihodke od prodaje v višini 432,5 milijona EUR, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju. Od tega znašajo prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 430,6 milijona EUR, razliko pa predstavljajo ostali prihodki od prodaje. Prodaja je bila večja v vseh regijah in na večini ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Količinsko se je povečala za 8 %.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

 Skupina Krka  
v tisoč EUR1–3/20221–3/2021Indeks
Slovenija23.43218.270128
Jugovzhodna Evropa60.31053.276113
Vzhodna Evropa146.700132.122111
Srednja Evropa99.62097.805102
Zahodna Evropa84.59580.535105
Čezmorska tržišča15.99112.515128
Skupaj430.648394.523109

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 146,7 milijona EUR in 34,1-odstotnim deležem. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 11 %. V Ruski federaciji smo prodali za 83,6 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju, hkrati pa smo dosegli 10-odstotno količinsko rast prodaje. V Ukrajini smo prodali za 26,5 milijona EUR izdelkov, kar je 21 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo dosegli na večini regijskih trgov, največja relativna rast pa je bila v Kazahstanu in Moldaviji.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države. V njej smo prodali za 99,6 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarili 23,1 % prodaje skupine Krka. Vodilni trg v regiji ostaja Poljska, kjer smo prodali za 46 milijonov EUR izdelkov oziroma 3 % manj kot v enakem lanskem obdobju, količinsko pa smo prodali 2 % več. Rast smo dosegli na vseh trgih v regiji, razen na Poljskem in Slovaškem.

B_1___3_2022_SLO_TRGI

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 84,6 milijona EUR in 19,7-odstotnim deležem prodaje v skupini Krka. Glede na enako lansko obdobje je bila prodaja 5 % večja. Prodajno vodilni trgi so bili Nemčija, skandinavske države, Francija in Italija. V Nemčiji smo prodali za 23,2 milijona EUR izdelkov, kar je 3% več kot v enakem obdobju lani.

V regiji Jugovzhodna Evropa, ki predstavlja 14-odstotni delež v prodaji skupine Krka, smo prodali za 60,3 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % več kot v enakem lanskem obdobju. Največ smo prodali v Romuniji in na Hrvaškem, rast prodaje pa smo zabeležili na vseh regijskih trgih. Največjo absolutno rast prodaje smo dosegli v Romuniji, na Hrvaškem in v Bolgariji.

V Sloveniji smo dosegli 23,4 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 5,4-odstotni delež prodaje skupine Krka. Največ, 15,1 milijona EUR, smo ob 12-odstotni rasti dosegli s prodajo izdelkov. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 8,4 milijona EUR in je bila 72 % večja kot v enakem lanskem obdobju.

Na trgih regije Čezmorska tržišča smo prodali za 16 milijonov EUR izdelkov, kar je 28 % več kot v enakem lanskem obdobju. Ta regija predstavlja 3,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah

 Skupina Krka  
v tisoč EUR1–3/20221–3/2021Indeks
Izdelki za humano uporabo400.342368.010109
– zdravila na recept353.099340.921104
– izdelki brez recepta47.24327.089174
Veterinarski izdelki21.93021.656101
Zdraviliško-turistične storitve8.3764.857172
Skupaj430.648394.523109

V prodaji skupine Krka glavnino, 82-odstotni delež, predstavljajo zdravila na recept. Prodali smo jih za 353,1 milijona EUR, kar je 4 % več kot v enakem lanskem obdobju. Prodaja je bila večja v regijah Čezmorska tržišča (za 16 %), Slovenija (za 12 %), Jugovzhodna Evropa (za 11 %), Zahodna Evropa (za 5 %) in Vzhodna Evropa (za 1 %).

B_1___3_2022_SLO_SKUPINE

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 74 %, smo ustvarili 47,2 milijona EUR (11‑odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 1-odstotni rasti prodali za 21,9 milijona EUR (5,1-odstotni delež v skupni prodaji). Terme Krka so prodale za 8,4 milijona EUR storitev, kar je 72 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Razvoj in raziskave

Načrtujemo, da bomo v letu 2022 pridobili registracije za najmanj 12 novih izdelkov, z dodatnimi razvojnimi aktivnostmi pa bomo zagotavljali še večjo kakovost in varnost uveljavljenih izdelkov.

V prvem četrtletju 2022 smo ponudbo dopolnili z novim zdravilom, ki vsebuje kombinacijo argininijevega perindoprilata in amlodipina. Argininijev perindoprilat je Krkina vertikalno integrirana učinkovina, ki se vgrajuje v zdravila za zdravljenje bolezni srca in žilja. Razvoj in proizvodnja sta rezultat lastnega znanja in potekata v Krkinih zmogljivostih. Obvladovanje procesov od razvoja do trga bo omogočalo hitro odzivanje in dobro dostopnost izdelkov s perindoprilom na trgu. Na področju učinkovin smo pridobili nov certifikat ustreznosti monografiji evropske farmakopeje (CEP) za učinkovino losartan.

Končali smo več kot 30 registracijskih postopkov za različne končne izdelke, s katerimi smo pridobili več kot 100 novih dovoljenj za promet. Neprestano spremljamo uveljavljene izdelke, jih vrednotimo, dopolnjujemo in usklajujemo z novimi dognanji in zahtevami. Letos smo vložili registracijsko dokumentacijo za več kot 8200 variacij.

Stroški razvijanja so znašali 41,8 milijona EUR, kar predstavlja 9,7 % prihodkov od prodaje in 7-odstotno povečanje glede na enako lansko obdobje.

Vlaganja in naložbe

V prvem četrtletju 2022 je bila vrednost naložb v skupini Krka 22,7 milijona EUR, od tega 14,8 milijona EUR v obvladujoči družbi.

V nadaljevanju so predstavljene največje naložbe:

 • Obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 zaradi vse večjih proizvodnih potreb opremljamo
  z dodatno tehnološko opremo. Vgradili smo več visokoavtomatiziranih in robotiziranih pakirnih linij, zadnji dve bosta za obratovanje pripravljeni konec maja. S tem bo obrat tehnološko popolnoma opremljen. V njem bomo lahko proizvedli 5 milijard tablet in zapakirali 8 milijard tablet na leto. Za naložbo smo porabili 39 milijonov EUR.
 • V Notolu bomo nadgradili vodne sisteme in v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse posodobili avtomatizirane sisteme pranja. Naložba je ocenjena na 3,1 milijona EUR. Poleg tega bomo obnovili pralnico ter zamenjali in posodobili pakirne linije. Naložba je ocenjena na 38,2 milijona EUR.
 • V obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil (OTO) poteka 26 milijonov EUR vredna naložba v dodatne zmogljivosti za pripravo zmesi in granulacijo pri tabletiranju ter v logistične zmogljivosti.
 • V razvojno-kontrolnih centrih smo končali več naložb v posodobitev razvojno-raziskovalnih in analiznih zmogljivosti. Zanje smo porabili 8,2 milijona EUR.
 • S povečevanjem proizvodnih zmogljivosti se povečujejo tudi potrebe po oskrbi z energenti. Končujeta se naložba v zmogljivosti za proizvodnjo komprimiranega zraka in gradnja novih infrastrukturnih vodov za oskrbo proizvodnih objektov z energenti. Za povečanje energetske infrastrukture na proizvodni lokaciji v Novem mestu smo namenili 2,5 milijona EUR.
 • V obratu Beta v Šentjerneju smo v skladu s standardi ATEX posodobili sisteme in naprave, povečali pa bomo tudi proizvodne zmogljivosti za pripravo suhega granulata. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,6 milijona EUR.
 • V Ljutomeru bomo povečali proizvodne zmogljivosti za granulacijo in pakiranje, poleg tega bomo v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse uredili proizvodne prostore v starem delu obrata. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 16,4 milijona EUR.
 • S preureditvijo v Razvojno-kontrolnih centrih 1 in 3 bomo pridobili dodatne prostore za laboratorije, ki so potrebni zaradi novih analiznih tehnik. Z 1,8 milijona EUR vredno naložbo bomo zagotovili varne pogoje tudi za delo z visoko aktivnimi učinkovinami.
 • Marca smo začeli pripravljalna dela za gradnjo večnamenskega objekta Paviljon 3 v Novem mestu. V njem bodo prostori za širitev mikrobiološkega laboratorija in dodatni prostori za več organizacijskih enot. Projektna dokumentacija za 19,3 milijona EUR vredno naložbo je pripravljena, gradbeno dovoljenje je pridobljeno.
 • V Krškem bomo zgradili nove zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo učinkovin. Na podlagi projektne dokumentacije in presoje vplivov na okolje smo že pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo Sinteze 2 in Kemijsko-analitskega centra, potekajo pa postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Gradnja se bo predvidoma začela v drugi polovici leta 2022. V sklopu projekta je predvidena še gradnja sodobne visoko učinkovite čistilne naprave za celovito čiščenje odpadnih vod. Naložba je ocenjena na 163 milijonov EUR.
  Z njo sledimo svoji strategiji vertikalne integracije od razvoja izdelka do njegove proizvodnje.
 • Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra severozahodno od Moskve. V njej proizvedemo 75 % izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji, kjer imamo status domačega proizvajalca. Zaključujemo povečanje proizvodnih in laboratorijskih zmogljivosti.
 • V okviru skupne družbe Ningbo Krka Menovo na Kitajskem nadaljujemo nabavo proizvodne opreme in opreme za kontrolo kakovosti.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec marca 2022 11.631 zaposlenih (1-odstotna rast glede na konec leta 2021), od tega v tujini 5378, kar je 46 % vseh zaposlenih. 51 % zaposlenih v skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 209 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.525 zaposlenih.

S štipendiranjem zagotavljamo kontinuiran prihod novih talentiranih sodelavcev. Konec marca smo imeli 93 štipendistov, pretežno s področja farmacije in kemije. Štipendije podeljujemo tudi študentom z drugih področij, ki so zanimiva za Krko. Ob Krkini podpori je konec marca študiralo 159 zaposlenih, od tega 41 na podiplomski stopnji.

Delnica in delničarji

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 31. 3. 2022 znašal 96,0 EUR, kar je 18,6 % manj kot konec leta 2021. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 3,1 milijarde EUR.

Konec marca je imela Krka 46.898 delničarjev. V prvem četrtletju 2022 smo pridobili 21.689 lastnih delnic. 31. 3. 2022 smo imeli v lastništvu 1.705.597 lastnih delnic, kar predstavlja 5,201 % osnovnega kapitala.