20. 5. 2020

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2020

17 min. branja

Novo mesto, 21. maj 2020 – Skupina Krka je v prvem četrtletju 2020 dosegla prodajo v višini 462,9 milijona EUR, kar je 22 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 85,2 milijona EUR čistega dobička oziroma 21 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2020 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Prodaja v prvem četrtletju 2020 je posledica nadaljevanja ugodnega trenda prodaje široke ponudbe kakovostnih izdelkov v preteklih četrtletjih ter enkratnega vpliva pandemije covida-19. Povečano povpraševanje se je proti koncu obdobja umirilo, do konca leta pa pričakujemo, da bodo prodajne številke v načrtovanih okvirih. Večjih negativnih vplivov pandemije na poslovanje nismo zaznali. Negotovost, ki je zajela svetovne finančne trge, predvsem pa velik padec cen surove nafte, sta vplivala na zmanjšanje vrednosti ruskega rublja in nekaterih ostalih valut, kar se je odrazilo v negativnem finančnem rezultatu.

Povečanje terjatev do kupcev je posledica velikega povečanja prodaje; pri njihovem unovčevanju ni posebnosti. Pri oskrbi s surovinami in materiali ne zaznavamo večjih težav. Ukrepi držav na področju socialnega distanciranja so imeli velik vpliv na marketinške aktivnosti. Izpad obiskov strokovne javnosti smo nadomestili z različnimi oblikami e-komuniciranja. Strateške alokacije kapitala nismo spreminjali; v prvem četrtletju smo nadaljevali z odkupi lastnih delnic, nadzorni svet in uprava pa sta v skladu z dolgoročno dividendno politiko predlagala, da se delničarjem za leto 2019 izplača rekordna dividenda v višini 4,25 EUR na delnico, kar je 33-odstotno povečanje glede na predhodno leto. Sklic 26. redne skupščine delničarjev bomo objavili 22. maja.

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal: »Po razglasitvi pandemije smo v skupini Krka sprejeli vse potrebne ukrepe za zajezitev širitve okužbe, da bi zaščitili zdravje zaposlenih in poslovali neprekinjeno. S tem smo zagotovili, da ni prišlo do prekinitev v oskrbovalni verigi in pomanjkanja naših zdravil na svetovnih trgih, kar je za nas pomembno poslanstvo. Pri tem gre velika zahvala zaposlenim, ki so s svojim požrtvovalnim delom omogočili, da je podjetje v teh nepredvidljivih časih poslovalo nemoteno in doseglo začrtane cilje. Krkin vertikalno integriran poslovni model se je tudi tokrat pokazal kot učinkovit pri obvladovanju poslovnih procesov.«

Prodaja

V skupini Krka smo v prvem četrtletju ustvarili 462,9 milijona EUR prihodkov iz prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 461,7 milijona EUR. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala in ostali prihodki iz prodaje. Prihodki iz prodaje so bili za 84,4 milijona EUR oziroma 22 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Prodajo smo povečali v vseh prodajnih regijah in na večini posamičnih trgov. Povečali smo tudi prodajo vseh skupin izdelkov.

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 153,1 milijona EUR in 33,2-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja povečala za 25 %. V Ruski federaciji smo prodali za 96,6 milijona EUR izdelkov, kar je 25 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. V Ukrajini smo prodali za 25,1 milijona EUR izdelkov in dosegli 33-odstotno rast. Največje relativne rasti smo dosegli v Tadžikistanu, Kirgizistanu in Gruziji, dvoštevilčne rasti pa tudi na večini preostalih trgov v regiji.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, s prodajo v vrednosti 113,7 milijona EUR in 24,6-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 32-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 52,4 milijona EUR izdelkov in dosegli 32-odstotno rast. Prodajo smo povečali tudi na vseh ostalih trgih v regiji.

Zahodna Evropa je bila s 94,3 milijona EUR in 20,4-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 12-odstotno rast. Največ smo prodali v Nemčiji, Skandinaviji in Španiji. Največjo absolutno prodajno rast smo dosegli v Nemčiji, največjo relativno rast pa v državah Beneluksa. Prodaja pod lastno blagovno znamko prek Krkinih odvisnih družb se je povečala za 18 %, njen delež v skupni prodaji v regiji pa je znašal 76 %.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 63,8 milijona EUR izdelkov, kar je 27 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 13,8-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga sta bila Romunija, kjer smo dosegli največjo absolutno in relativno rast prodaje, in Hrvaška. Rast prodaje smo zabeležili skoraj na vseh trgih v regiji.

V Sloveniji smo dosegli 23,3 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 5,1-odstotni delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 6-odstotna. Glavnino prodaje, 16,4 milijona EUR, smo ob 22-odstotni rasti glede na primerljivo lansko obdobje dosegli s prodajo izdelkov, zdraviliško-turistične storitve pa so prispevale 6,9 milijona EUR.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 13,5 milijona EUR izdelkov in dosegli 7-odstotno rast ter 2,9-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

V skupini Krka smo prodali za 389,4 milijona EUR zdravil na recept, kar je 24 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 84,3-odstotni delež  v prodaji skupine Krka. Prodajo smo povečali v vseh regijah – v regiji Srednja Evropa za 33 %, regijah Vzhodna Evropa in Jugovzhodna Evropa za 26 %, regiji Zahodna Evropa za 13 % ter regijah Slovenija in Čezmorska tržišča za 12 %.

Prodajo smo povečali na treh Krkinih največjih trgih, in sicer v Nemčiji za 38 %, na Poljskem za 32 % in v Ruski  federaciji  za 26 %. Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept v primerjavi z enakim lanskim obdobjem najbolj povečala na  Češkem (za 42 %), v  Romuniji (za 39 %), na  Hrvaškem (za 36 %), v Ukrajini (za 34 %), Skandinaviji (za 31 %), na Madžarskem (za 22 %), Slovaškem (za 13 %) in v Sloveniji (za 12 %).

Med srednje velikimi trgi je bila rast prodaje največja v Beneluksu (za 90 %), Litvi (za 64 %), Bosni in Hercegovini (za 43 %), Avstriji (za 43 %), Latviji (za 31 %), na Portugalskem (za 24 %), v Belorusiji in Uzbekistanu (za 21 %), Bolgariji (za 19 %), Kazahstanu (za 14 %), Franciji (za 13 %) in Severni Makedoniji (za 11 %).

Med manjšimi trgi po prodaji Krkinih zdravil na recept je bila največja rast dosežena v Estoniji (za 140 %), Tadžikistanu (za 119 %), Gruziji (za 61 %), Kirgizistanu (za 60 %) in Moldaviji (za 36 %).

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset*, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa, Roxiper), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), tramadolom (Doreta, Tadol) in sertralinom (Asentra). Vsa ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 18 %, smo ustvarili 43,2 milijona EUR (9,4-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 26-odstotni rasti prodali   za 22,2 milijona EUR (4,8-odstotni delež v skupni  prodaji).  Prodaja  zdraviliško-turističnih  storitev  je znašala  6,9 milijona EUR, kar je 19 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju (1,5-odstotni delež v skupni prodaji).

Razvoj in raziskave

V prvem četrtletju 2020 smo registrirali 3 nove izdelke v 8 farmacevtskih oblikah in jakostih. Med zdravili na recept smo registrirali Xerdoxo (rivaroksaban) in Erlotinib Krka (erlotinib), med izdelki brez recepta pa novo formulacijo B-complex. V vseh regijah smo širili trge za Krkine izdelke.

Po decentraliziranem postopku smo registrirali Xerdoxo (rivaroksaban) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih. Sočasno z drugimi zdravili se uporablja za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih z različnimi krvno-žilnimi boleznimi.

Registrirali smo onkološko zdravilo Erlotinib Krka (erlotinib) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Uporablja se za zdravljenje nedrobnoceličnega raka pljuč in v kombinaciji z dodatnim zdravilom za zdravljenje raka trebušne slinavke.

V evropskih državah smo pridobili nove registracije za uveljavljene izdelke. Med zdravili za bolezni srca in žilja smo pridobili dodatno dovoljenje za promet za Kandoset (kandesartan in amlodipin) v obliki tablet. Nove registracije pa smo pridobili za Doxazosin Krka (doksazosin) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem za zdravljenje benigne hiperplazije prostate in za analgetik Daleron/Paracetamol Krka v obliki tablet v dveh jakostih.

Na trgih vzhodne Evrope smo registrirali uveljavljena zdravila z različnih terapevtskih področij. V Ruski federaciji smo registrirali kombinirano zdravilo za bolezni srca in žilja Valrakset (valsartan, rosuvastatin) v obliki filmsko obloženih tablet in zdravilo za zdravljenje okužb s HIV Тenofovir + Emtricitabin – KRKA (emtricitabin, dizoproksiltenofovirat) v obliki filmsko obloženih tablet. V Ukrajini smo registrirali kombinirano zdravilo za bolezni srca in žilja KO-Valodip (amlodipin, valsartan, hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet.

V jugovzhodni Evropi smo zaključili registracijske postopke za izdelke z različnih terapevtskih področij. V Srbiji smo registrirali izdelek iz skupine zdravil za zdravljenje srca in žilja Valtricom (amlodipin, valsartan, hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet in antidiabetik Glypvilo (vildagliptin) v obliki tablet. V Severni Makedoniji smo pridobili registracijo za dodatno jakost zdravila za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja Helex (alprazolam) v obliki tablet.

Na čezmorskih trgih smo registrirali vrsto uveljavljenih zdravil. Med njimi so Etoxib (etorikoksib) v obliki filmsko obloženih tablet, Aclexa (celekoksib) v obliki trdih kapsul, paliperidon v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem, montelukast v obliki filmsko obloženih tablet in Yasnal (donepezil) v obliki orodisperzibilnih tablet.

Skupino izdelkov brez recepta smo dopolnili z registracijo nove formulacije B-complex (tiamin, riboflavin, piridoksin, cianokobalamin, kalcijev pantotenat in nikotinamid) v obliki filmsko obloženih tablet. Izdelek uporabljamo za preprečevanje in zdravljenje hipovitaminoze B in avitaminoze B, pri povečani porabi in moteni absorpciji ter različnih hujših oblikah pomanjkanja vitaminov B. Registracija Pikovita v obliki obloženih tablet je omogočila širjenje izdelka na nove trge v regiji Čezmorska tržišča.

Prodajo veterinarskih izdelkov ključnih blagovnih znamk smo v prvem četrtletju 2020  širili  na  nove  trge.  Doxatib (doksiciklin) v obliki peroralnega praška v jakosti 500 mg/g za zdravljenje okužb dihal pri prašičih in piščancih smo registrirali v Ruski federaciji. Tuloxxin  (tulatromicin)  v  obliki  raztopine  za  injiciranje v  jakosti 100  mg/ml  za zdravljenje dihalnih okužb pri govedu in prašičih  ter  nalezljive šepavosti ovac smo registrirali v Bosni in Hercegovini. V Kazahstanu, Bosni in Hercegovini in Severni Makedoniji smo registrirali Catobevit (butafosfan in cianokobalamin) v obliki raztopine za injiciranje. Uporablja se za podporno zdravljenje različnih presnovnih in reprodukcijskih obolenj in je namenjen rejnim in ljubiteljskim živalim.

Vlaganja in naložbe

V prvem četrtletju 2020 smo v skupini Krka za naložbe namenili 14,9 milijona EUR, od tega 9,8 milijona EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v razvoj, povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje, zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Zaradi vpliva covida-19 na gradbeno dejavnost je bilo naložb v tem obdobju manj, kot je bilo predvideno. Načrtovane naložbe si bomo prizadevali do konca leta izpeljati v čim večjem obsegu.

V sodobnem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 v Novem mestu zaradi potreb po dodatnih zmogljivostih nabavljamo dodatno tehnološko opremo. V letu 2019 smo začeli novo pakirnico. Naložba je ocenjena na 41 milijonov EUR.  Ko bo obrat tehnološko opremljen,  bomo v njem lahko proizvedli 5 milijard in zapakirali 8 milijard tablet na leto.

V obratu v Ljutomeru bomo z nakupom visoko zmogljive pakirne linije zagotovili dodatne zmogljivosti za pakiranje pastil in tablet. Vrednost naložbe je ocenjena na 4,4 milijona EUR.

V Krškem smo junija 2019 začeli graditi novo skladišče, s katerim bomo zagotovili zmogljivosti za skladiščenje surovin za kemijsko in farmacevtsko proizvodnjo. Gradnja 8,2 milijona EUR vrednega objekta bo končana v letu 2020.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. V njej proizvedemo 81 %  izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji. V naslednjih letih bomo v sedanjih in deloma preurejenih prostorih Krke-Rus 1 in Krke-Rus 2 povečali proizvodne in laboratorijske zmogljivosti. Naložba je ocenjena na 33 milijonov EUR.
Konec leta 2017 smo v Ningbu na Kitajskem z lokalnim partnerjem Menovo ustanovili skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Leta 2019 smo v dolgoročno najetih proizvodnih prostorih, ki smo jih dodatno opremili s proizvodno opremo in opremo za zagotavljanje kakovosti, začeli proizvajati več izdelkov za trge zunaj Kitajske. Z nabavo opreme bomo nadaljevali tudi v letu 2020.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec marca 11.622 zaposlenih, od tega v tujini 5680, kar je dobrih 49 % vseh zaposlenih. 52 %  jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 202 sta doktorja znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.791 zaposlenih, kar je 21 več kot konec leta 2019.

S štipendiranjem zagotavljamo kontinuiran prihod novih talentiranih sodelavcev. Konec marca smo imeli 110  štipendistov, pretežno s  področja farmacije in kemije. Štipendije podelimo tudi izjemnim študentom z drugih področij, ki so zanimiva za Krko. Letos smo podelili 18 novih štipendij. Ob Krkini podpori je konec marca študiralo 150 zaposlenih, od tega 46 na podiplomski stopnji.

Delnica in delničarji

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 31. 3. 2020 znašal 64,80 EUR,  kar je 11 % manj kot konec leta 2019. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 2,1 milijarde EUR. Konec marca 2020 je imela Krka 48.293 delničarjev. V prvem četrtletju se je povečal lastniški delež slovenskih fizičnih oseb in lastnih delnic. Delež pravnih oseb in skladov je ostal nespremenjen, delež mednarodnih vlagateljev se je nekoliko zmanjšal.

V tem obdobju je Krka pridobila 64.220 lastnih delnic. 31. 3. 2020 je imela 1.298.472 lastnih delnic, kar predstavlja 3,96 % osnovnega kapitala.

Vpliv covida-19 na poslovanje skupine Krka

Po razglasitvi pandemije covida-19 smo v skupini Krka sprejeli vse potrebne ukrepe za zajezitev širitve okužbe, da bi zaščitili zdravje zaposlenih in poslovali  neprekinjeno. S tem smo zagotovili, da ni prišlo do prekinitev v oskrbovalni verigi in pomanjkanja zdravil na svetovnih trgih.

Da bi zmanjšali sanitarno in zdravstveno tveganje, smo upoštevali izkušnje in ukrepe, ki so jih sprejeli naši kitajski partnerji in italijanska podjetja. Procese smo prilagodili tako, da je bila zagotovljena socialna distanca, pri delu smo uporabljali vsa zaščitna sredstva. Pristojne službe so za zaposlene pripravile vrsto navodil in priporočil za izvajanje delovnih procesov in odgovorno obnašanje tako v podjetju kot doma.
Da bi tveganje dodatno zmanjšali, smo približno za polovico zaposlenih v Sloveniji v obdobju od 16. marca do 14. aprila odredili začasno čakanje doma, med njimi so bili starši otrok, starih do 10 let, nosečnice  in zaposleni s kroničnimi boleznimi, ki spadajo v rizične skupine. V tem obdobju so bili v Krkinih prostorih navzoči zaposleni,  ki so bili neposredno povezani z zagotavljanjem proizvodnje in dobave zdravil in so skrbeli za nujne podporne procese. Sodelavcem, ki so delali od doma, smo omogočili dostop do IT-sistemov in storitev. Tako so bili ves čas dosegljivi in so lahko nemoteno delali. Delo v Krkinih proizvodnih obratih v  tujini  je potekalo  brez  zastojev, ravno tako distribucija, marketinško-prodajni procesi pa so se izvajali  različno, predvsem z uporabo e-orodij, odvisno od ukrepov v  posamezni državi.  V Sloveniji je  od začetka maja večina zaposlenih prisotna na delovnih mestih. Upoštevajo se strogi varnostni ukrepi za preprečevanje in zmanjšanje vpliva novega virusa.

Povprečna dnevna proizvodnja končnih izdelkov v skupini Krka se v tem času ni  bistveno spremenila. Nabava surovin in repromateriala je potekala relativno normalno. Kontrola in zagotavljanje kakovosti izdelkov sta potekala nemoteno. Razmere za promocijo izdelkov so se zaradi ukrepov socialnega distanciranja spremenile, vendar so strokovne službe svoje delo prilagodile in se vse bolj zanašajo na stike prek e-tehnologije.

V logistiki nepremostljivih težav ni bilo, zaznali pa smo podaljšanje kopenskih transportnih poti, pomanjkanje kontejnerjev v pomorskem tovornem prometu in omejitve v letalskem tovornem prometu.

Krkin vertikalno integrirani poslovni model z razvojem, kontrolo kakovosti, dobro organizirano oskrbovalno verigo, številnimi lastnimi proizvodnimi zmogljivostmi, trženjsko-prodajnimi aktivnostmi in podpornimi dejavnostmi pokriva širok spekter procesov in dejavnosti na globalni ravni. Zaradi tega v oskrbovalni verigi ni bilo negativnih posledic.

Razvoj dogodkov, povezanih s širitvijo okužbe, njenimi posledicami in s tem povezanimi ukrepi držav, je še vedno nepredvidljiv, zato uprava družbe še naprej pozorno spremlja dogajanje v državah, v katerih poslujemo.

Za prvo četrtletje ugotavljamo, da so razmere, povezane s covidom-19, vplivale na povečano povpraševanje po Krkinih izdelkih in s tem tudi na rast prodaje. Proti koncu obdobja se je povpraševanje umirilo in je zdaj že na načrtovani in pričakovani ravni. V skupini Krka za letos načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 520 milijonov EUR ter čisti dobiček v višini dobrih 210 milijonov EUR.