22. 5. 2018

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2018

18 min. branja

Novo mesto, 23. maj 2018 – Skupina Krka je v prvem četrtletju 2018 dosegla prodajo v višini 338,3 milijona EUR, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 49,4 milijona EUR čistega dobička oziroma 16 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2018 je na včerajšnji redni seji obravnaval nadzorni svet družbe Krka.

Prodaja

V skupini Krka so v prvem četrtletju 2018 prodali za 338,3 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 17,2 milijona EUR oziroma 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. To je bila največja prodaja v prvem četrtletju v Krkini zgodovini. Količinska rast prodaje v skupini Krka je bila 10-odstotna. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 316,5 milijona EUR, kar predstavlja 94 % prodaje skupine Krka. Družba Krka je v tem obdobju prodala za 329,3 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Prodaja skupine Krka po regijah

Največja prodajna regija skupine Krka je bila regija Vzhodna Evropa s 106,2 milijona EUR in 31,4-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja povečala za 4 %. V Ruski federaciji so prodali za 74,5 milijona EUR izdelkov, kar je 1 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, prodajo pa so povečali tudi na večini ostalih trgov na območju vzhodne Evrope in Srednje Azije.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je bila z 81,2 milijona EUR in 24-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka druga po velikosti prodaje. Glede na enako obdobje lanskega leta so dosegli 6-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer so prodali za 36,5 milijona EUR izdelkov in dosegli 3-odstotno rast. Prodajno rast so dosegli na vseh trgih v regiji, razen na Madžarskem, kjer je bila prodaja nekoliko manjša kot v primerljivem lanskem obdobju.

Sledila je regija Zahodna Evropa s 74 milijoni EUR prodaje in 21,9-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na enako lansko obdobje se je prodaja povečala za 3 %. Največ so prodali v Nemčiji, Franciji in Španiji. Prodaja prek Krkinih odvisnih družb se je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečala za 5 % in je predstavljala dve tretjini Krkine prodaje v regiji. Prodaja prek nepovezanih družb je bila primerljiva s prodajo v lanskem prvem četrtletju.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 44,2 milijona EUR izdelkov, kar je 14 % več kot v enakem lanskem obdobju, predstavlja pa 13,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga v regiji sta Krkina ključna trga Romunija in Hrvaška, največjo absolutno prodajno rast pa so beležili na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Manj kot v enakem lanskem obdobju so prodali v Albaniji.

V Sloveniji so dosegli 21,7 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 6,4-odstotni delež skupne prodaje. Rast je bila 3-odstotna. Krka je z 9,1-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 11 milijonov EUR izdelkov in dosegli 1-odstotno rast ter 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka. K prodaji so največji del prispevala zdravila na recept, ki jih na večini regijskih trgov prodajajo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

Skupina Krka je prodala za 279 milijonov EUR zdravil na recept, kar je 6 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 82,5-odstotni delež v skupni prodaji. Prodaja se je povečala v vseh regijah, najbolj pa v regijah Jugovzhodna Evropa (za 15 %), Čezmorska tržišča (za 11 %), Srednja Evropa (za 5 %) in Vzhodna Evropa (za 5 %).

Na Krkinih največjih trgih se je prodaja povečala na Poljskem (za 4 %) in v Ruski federaciji (za 1 %). Na drugih večjih trgih se je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečala v skandinavskih državah (za 37 %), na Češkem (za 25 %), Hrvaškem (za 17 %), v Ukrajini (za 16 %), Italiji (za 14 %), Španiji (za 6 %) in Romuniji (za 3 %).

Na srednje velikih trgih se je prodaja najbolj povečala v Združenem kraljestvu (za 85 %), v Srbiji (za 34 %), Bosni in Hercegovini (za 30 %), Uzbekistanu (za 26 %), Bolgariji (za 22 %), Litvi (za 11 %), Latviji (za 10 %) in Makedoniji (za 8 %). Na manjših trgih po prodaji Krkinih zdravil na recept je bila največja rast prodaje dosežena v Črni gori in na Finskem, kjer se je več kot podvojila, v Tadžikistanu (za 85 %), Armeniji (za 74 %), Kirgizistanu (za 62 %), Mongoliji (za 43 %), Gruziji (za 28 %) in Belorusiji (za 22 %), dvoštevilčna rast prodaje pa je bila tudi v Azerbajdžanu in na Kosovu.

Med deset vodilnih zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil s perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa), valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Valarox), losartanom (Lorista, Lorista H, Tenloris), atorvastatinom (Atoris, Atordapin), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Rosudapin), enalaprilom (Enap, Enap H, Elernap), esomeprazolom (Emanera), klopidogrelom (Zyllt) in tramadolom (Doreta, Tadol). Na posameznih trgih se ta zdravila pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 11 %, so ustvarili 34,2 milijona EUR (10,1-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 7-odstotnem padcu prodali za 16,4 milijona EUR (4,8-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 8 milijonov EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,4-odstotni delež v skupni prodaji).

Rezultati poslovanja

Vsi rezultati poslovanja v prvem četrtletju 2018 so bili boljši kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 61,9 milijona EUR je bil 51 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Dobiček pred davkom skupine Krka je znašal 57,1 milijona EUR in je bil 24 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Davek iz dobička je znašal 7,7 milijona EUR, efektivna davčna stopnja pa 13,5 %. Čisti dobiček skupine Krka v višini 49,4 milijona EUR je bil 16 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem četrtletju je znašal 14,6 % (delež družbe Krka 15,8 %), delež dobička iz poslovanja (EBIT) 18,3 % (delež družbe Krka 19,2 %), delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa 26,7 % (delež družbe Krka 25,7 %).

Donosnost kapitala (ROE), preračunana na celoletno raven, za skupino Krka je znašala 13,1 % (za družbo Krka 13,7 %), donosnost sredstev (ROA), preračunana na celoletno raven, pa 10,2 % (za družbo Krka 11,2 %).

Obvladovanje finančnih tveganj

Skupina Krka je zaradi razpršenega mednarodnega poslovanja izpostavljena tveganju sprememb deviznih tečajev na nekaterih prodajnih trgih. Valutna izpostavljenost izhaja iz presežka sredstev nad obveznostmi v posamezni valuti v izkazu finančnega položaja skupine.

Odprava valutne izpostavljenosti z naravnimi metodami ostaja Krkina ključna usmeritev pri obvladovanju valutnih tveganj. V omejenem obsegu uporabljajo tudi izvedene finančne inštrumente. V letu 2018 nadaljujejo politiko delnega zavarovanja tveganja rublja. Pri valutni izpostavljenosti skupine Krka v ostalih valutah v prvem četrtletju niso zaznali posebnosti.

Vrednost rublja v evrih se je v prvem četrtletju 2018 zmanjšala za 2,1 %, vrednost v ameriških dolarjih pa se je povečala. Padec vrednosti rublja v evrih je povzročila predvsem krepitev evra v primerjavi z dolarjem.

Skupni neto finančni izid za prvo četrtletje je ob upoštevanju neto tečajnih razlik, prihodkov in odhodkov iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov, prihodkov in odhodkov iz obresti ter ostalih finančnih prihodkov in odhodkov znašal –4,8 milijona EUR.

Razvoj in raziskave

V prvem četrtletju 2018 so registrirali tri nove izdelke v osmih farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju so za 50 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 184 registracij.

Po decentraliziranih evropskih postopkih so pridobili registracijo za zdravilo Parnido (paliperidon) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v treh jakostih. Zdravilo spada med atipične antipsihotike in se odmerja le enkrat na dan. Pri proizvodnji so uvedli novo tehnologijo OROS, ki temelji na osmotskem sproščanju učinkovine iz tablet, izdelanih z lasersko tehnologijo.

S pridobitvijo pozitivnega mnenja Evropske agencije za zdravila (EMA) za Pemetrexed Krka (pemetreksed) v obliki praška za koncentrat za raztopino za infundiranje v jakostih po 100 mg in 500 mg nadaljujejo širitev ponudbe izdelkov za zdravljenje raka. Izdelek je zdravilo izbire za zdravljenje bolnikov z lokalno napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim karcinomom pljuč.

V Ruski federaciji so pridobili prvo registracijo fiksne kombinacije Co-Vamloset (valsartan, amlodipin in hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet. Kombinacija omogoča uravnavanje krvnega tlaka pri bolnikih z zahtevnejšimi oblikami visokega krvnega tlaka.

Na področju zdravil za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja so v Nemčiji končali decentralizirani postopek za Aripipan (aripiprazol) v obliki tablet po 20 mg. Z bogato ponudbo jakosti omogočajo prilagajanje zdravljenja bolnikov z zahtevnimi boleznimi, kot je shizofrenija.

Na evropskih trgih so tržne možnosti širili z novimi registracijami zdravil. Na Danskem, Švedskem in Finskem so registrirali Moxifloxacin Krka (moksifloksacin) v obliki raztopine za infundiranje, ki se uporablja za sistemsko zdravljenje okužb. Na Islandiji pa so registrirali Quetiapin Krka (kvetiapin) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem. Uporablja se za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja.

Na novo so registrirali tudi zdravilo za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja Zylaxera (aripiprazol) v obliki tablet v Ukrajini ter antibiotike Azibiot (azitromicin) v obliki praška za peroralno suspenzijo v Ukrajini, Betaklav (amoksicilin in klavulanska kislina) v obliki tablet in praška za peroralno suspenzijo v Turkmenistanu, Levaxela (levofloksacin) v obliki raztopine za infuzijo v Azerbajdžanu in Mongoliji, v obliki filmsko obloženih tablet pa v Mongoliji, Moflaxa (moksifloksacin) v obliki raztopine za infuzijo v Azerbajdžanu in Cefamezin (cefazolin) v obliki praška za pripravo raztopine za injekcije v Mongoliji. V Kazahstanu so registrirali zdravilo za zdravljenje okužbe s HIV Emtricitabin in tenofovir Krka (emtricitabin in tenofovir) v obliki filmsko obloženih tablet.

Na trgih jugovzhodne Evrope so povečali število registracij za zdravila iz ključnih terapevtskih skupin. Na novo so registrirali zdravilo za zdravljenje bolezni srca in žilja Rameam (ramipril in amlodipin) v obliki kapsul v Srbiji, zdravilo za zdravljenje erektilne disfunkcije Tadorsyo (tadalafil) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih v Srbiji in nesteroidni antirevmatik Etoxib (etorikoksib) v Bosni in Hercegovini.

V skupini izdelkov brez recepta so registrirali Flebaven (diosmin in hesperidin) v obliki tablet po 500 mg in v obliki filmsko obloženih tablet po 1000 mg v Bosni ih Hercegovini ter Makedoniji, tržne možnosti pa so razširili tudi za izdelka Flebaven 450 mg/50 mg (diosmin in hesperidin) v Azerbajdžanu in Uzbekistanu. V Makedoniji in na Madžarskem so pridobili notifikacijo za izdelek Magnezij Krka 300/Magnezij B2 Krka 300 (magnezijev citrat). Pastile Septolete total (benzidaminijev klorid in cetilpiridinijev klorid) z okusom po bezgu in limoni ter medu in limoni so registrirali tudi v Srbiji.

V skupini veterinarskih izdelkov so v prvem četrtletju 2018 z novimi registracijami razširili tržne možnosti za kombinacijo fipronila in S-metoprena v obliki raztopine za kožni nanos. Kombinacija je namenjena za odpravljanje zajedavcev na koži in dlaki psov, mačk in belih dihurjev ter za zaščito pred njimi. Po decentraliziranem postopku so jo registrirali v Združenem kraljestvu, Italiji, na Finskem, Irskem, Portugalskem in Cipru. V večini držav so pridobili dovoljenje za promet brez izdaje veterinarskega recepta. V Srbiji so razširili tudi registracijo za Dehinel za mačke (prazikvantel in pirantelijev embonata) v obliki filmsko obloženih tablet. Kombinacija je namenjena odpravljanju želodčnih in črevesnih zajedavcev.

Med zdravili za zdravljenje rejnih živali so povečali število registracij in utrjevali uveljavljene blagovne znamke. Po nacionalnem postopku so v Moldaviji registrirali Toltarox (toltrazuril) v obliki peroralne raztopine za zdravljenje črevesnih okužb s kokcidijami pri različnih vrstah perutnine. V Azerbajdžanu so registrirali Amatib (amoksicilin) v obliki peroralnega praška za zdravljenje okužb pri prašičih in perutnini ter Doxatib (doksiciklin) v obliki praška za dajanje v pitno vodo. Izdelek je zdravilo izbire za zdravljenje dihalnih okužb pri prašičih in piščancih.

Vlaganja in naložbe

V prvem četrtletju 2018 so v skupini Krka za naložbe namenili 19,3 milijona EUR, od tega 16,3 milijona EUR v obvladujoči družbi in 3 milijone EUR v odvisnih družbah. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih je Razvojno- -kontrolni center 4 (RKC 4) v proizvodnem kompleksu v Novem mestu. Zgradili so ga v neposredni bližini ostalih treh razvojno-kontrolnih centrov. Pripravljalna dela za gradnjo 54 milijonov EUR vrednega objekta so stekla konec junija 2015, jeseni 2016 pa je bil objekt zgrajen in v celoti zaprt. Opremljanje laboratorijskega dela je bilo končano poleti 2017 in prostori so bili izročeni v uporabo. V zaključni fazi je dodatno opremljanje prostorov, ki bodo namenjeni razvoju. Na isti lokaciji so oktobra 2017 začeli graditi tudi večnamensko skladišče, s katerim bodo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem bodo povečali hitrost in fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. Gradnja objekta, vgradnja logistične in ostale opreme, kvalifikacija in zagon opreme ter sistemov bodo trajali dve leti. Naložba je ocenjena na 36 milijonov EUR.

V Ločni v Novem mestu je tudi sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, v katerem so proizvodnjo zagnali leta 2015. Zaradi vse večjih potreb trga in proizvodnje novih izdelkov nabavljajo dodatno tehnološko opremo. Letos bodo zanjo namenili 10 milijonov EUR. Ko bo opremljanje obrata končano, bo v njem lahko stekla proizvodnja v načrtovanem obsegu, to je 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul na leto. Do zdaj so za naložbo porabili 201,5 milijona EUR.

Z novo naložbo v Krškem so zagotovili zmogljivosti za hidrogeniranje in povečali zmogljivosti za neodvisno proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Gradnja 4,5 milijona EUR vrednega objekta Hidrogeniranje 2 se je začela junija 2017, poskusna proizvodnja pa je stekla na začetku leta 2018.

V Bršljinu v Novem mestu povečujejo zmogljivosti v obratu za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Naložba je ocenjena na 4,6 milijona EUR. Proizvodnja na novi opremi bo stekla konec leta 2018.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. Končana je druga faza opremljanja tovarne, za katero so porabili 22 milijonov EUR. Vsa tehnološka in proizvodna oprema je vgrajena in obratuje. S tem so zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, ki je 2,5 milijarde tablet in kapsul na leto. Po pridobitvi dokumentacije, predvidoma jeseni 2018, bodo začeli gradnjo čistilne naprave za odpadne vode. Naložba je ocenjena na 2,6 milijona EUR. Letos načrtujejo še 1,8 milijona EUR vredno naložbo v povečanje laboratorijskih zmogljivosti. V Krki-Rus proizvedejo več kot 60 % izdelkov za ruski trg, zato ima Krka v Ruski federaciji status domačega proizvajalca.

Končana je 5,5 milijona EUR vredna naložba v Krkino odvisno družbo Farma GRS. V Kemijsko-razvojnem centru so uredili dodatne zmogljivosti za razvojno-raziskovalno delo in povečali zmogljivosti za maloserijsko proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, ki bo potekala v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse. Proizvodnja se je začela februarja.

V vseh poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka poteka več manjših naložb. Odvisna družba Terme Krka bo v letu 2018 za naložbe namenila okoli 3 milijone EUR.

Z dolgoletnim partnerjem na Kitajskem, družbo Menovo, je Krka v mestu Ningbo ustanovila novo skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Začetni osnovni kapital znaša 30 milijonov EUR in je namenjen financiranju razvoja, nakupu zemljišča in gradnji proizvodnih zmogljivosti. Nova družba je usmerjena v razvoj, proizvodnjo in trženje končnih izdelkov. V naslednjih dveh do treh letih je njihova prva naloga, da na Kitajskem registrirajo čim več Krkinih izdelkov, ki jih bodo pozneje tudi proizvajali. Prve večje prodajne rezultate na Kitajskem pričakujejo v treh letih.

Zaposleni

Konec marca 2018 je bilo v skupini Krka 10.963 zaposlenih. V odvisnih družbah in predstavništvih v tujini je delalo 52 % vseh zaposlenih. 55 % zaposlenih je imelo najmanj univerzitetno izobrazbo.

S štipendiranjem zagotavljajo kontinuirano prihajanje novih sodelavcev. Konec marca so imeli 60 štipendistov, večinoma študentov farmacije in kemije. Štipendije podeljujejo tudi izjemnim študentom drugih smeri, ki so zanimive za Krko. Ob Krkini podpori ob delu študira 137 zaposlenih, od tega jih je v specialistični, magistrski in doktorski študij vključenih 43. Krka jih podpira s sofinanciranjem šolnin in študijskim dopustom.

V Krki od ustanovitve naprej širijo kulturo prostovoljstva, ki je postala neločljivi del organizacijske kulture. Od leta 2012 organizirajo dobrodelno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva, s katero so v sedmih letih v dobrih delih povezali več kot 7000 krkašev prostovoljcev. Dobre občutke in izkušnje so pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas razširili med številne krkaše. V letošnjem aprilu se je različnih dejavnosti udeležilo 1100 krkašev, kar je petina vseh zaposlenih v Krki v Sloveniji in v Termah Krka. Desetina se jih je dobrodelnih dejavnosti udeležila prvič. Za en dan so se akciji pridružili tudi zaposleni v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini, in sicer v Ruski federaciji, na Poljskem, Češkem, Madžarskem, v Ukrajini, Nemčiji, Srbiji, Turkmenistanu, Španiji, Romuniji, Makedoniji, Kazahstanu, Azerbajdžanu, Belorusiji, Bosni in Hercegovini, Mongoliji in na Hrvaškem, prvič pa tudi na Kosovu in Finskem. Krkina humanitarnost se tako širi že v 20 državah.

V tednu dni so darovali 120 litrov krvi, zbrali skoraj 4 tone oblačil, igrač, obutve, knjig, hrane in drugih potrebščin za odrasle in otroke ter 350 kilogramov hrane za male živali. Družili so se s stanovalci 31 domov za starejše ter z varovanci in učenci 10 varstveno-delovnih centrov, šol s prilagojenimi programi ter nekaterih drugih zavodov in ustanov po vsej Sloveniji. Pomagali so tudi pri urejanju okolice v ljubljanskem živalskem vrtu. Dobrodelni teden so zaokrožili z dnevom odprtih vrat za slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje ter za zaposlene v humanitarnih ustanovah, domovih za starejše in drugih zavodih, s katerimi sodelujejo v akciji. Na Krkini osrednji proizvodni lokaciji v Ločni v Novem mestu so gostili 2000 obiskovalcev.

V sedmih letih akcije so zbrali več kot 800 litrov krvi, 23 ton različnih življenjskih potrebščin in 3 tone hrane za živali.

Delnica in delničarji

V prvih treh mesecih leta 2018 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi znižal za 0,9 % in je konec marca znašal 57,00 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 1,869 milijarde EUR.

Konec marca 2018 je imela Krka 51.324 delničarjev. Delniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizični lastniki) predstavljajo več kot 39 %, mednarodni vlagatelji pa slabih 24 %, je stabilna in brez večjih sprememb.

V prvih treh mesecih letošnjega leta je Krka pridobila 67.017 lastnih delnic v skupni vrednosti 3.871.222 EUR. 31. marca 2018 je imela 758.734 lastnih delnic, kar predstavlja 2,314 % osnovnega kapitala.