10. 5. 2017

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2017

3 min. branja

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2017 dosegla prodajo v višini 321 milijonov EUR, kar je 7 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 42,7 milijona EUR čistega dobička oziroma 6 % več kot v primerljivem obdobju. Količinsko smo prodajo povečali za 2 %.

Največja prodajna regija skupine Krka je bila regija Vzhodna Evropa s 101,8 milijona EUR in 31,7-odstotnim deležem v skupni prodaji. Glede na primerljivo lansko obdobje smo v tej regiji dosegli največjo absolutno (za 21,7 milijona EUR) in relativno rast prodaje (za 27 %). Odločilna je bila rast na Krkinem največjem posamičnem in hkrati ključnem trgu – Ruski federaciji. S pozitivno prodajno dinamiko je sledila tudi večina od preostalih dvanajstih regijskih trgov, med njimi tudi Krkin drugi ključni trg v tej regiji – Ukrajina. V Ruski federaciji smo prodali za 73,8 milijona EUR izdelkov, kar je 31 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Druga po vrednosti prodaje je bila regija Srednja Evropa s 76,9 milijona EUR in 24-odstotnim deležem v prodaji skupine. Dosegli so 5-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta. Sledila je regija Zahodna Evropa z 71,7 milijona EUR prodaje in 22,3-odstotnim deležem v prodaji skupine. Dosegli smo 2-odstotno količinsko rast, vrednostno pa za desetino zaostali za prodajo v primerljivem lanskem obdobju.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 38,7 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 12-odstotni delež v prodaji skupine. Na domačem trgu smo dosegli 21,1 milijona EUR prodaje oziroma 6,6-odstotni delež v skupni prodaji. Rast prihodkov od prodaje je bila 5-odstotna. Z 9,2-odstotnim tržnim deležem Krka ohranja vodilno mesto med ponudniki zdravil v Sloveniji. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 10,9 milijona EUR izdelkov (10-odstotna rast), kar je 3,4-odstotni delež v prodaji.

Gibanje valut je bilo za Krko v prvem četrtletju ugodno. Iz valutnih izpostavljenosti smo ustvarili pozitivne neto tečajne razlike.

Več prodanih zdravil na recept in brez recepta
Skupina Krka je prodala za 264,4 milijona EUR zdravil na recept, kar je 8 % več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 82,3-odstotni delež v prodaji skupine. Prodaja se je povečala v regijah Vzhodna Evropa (za 26 %), Srednja Evropa (za 6 %), Jugovzhodna Evropa (za 2 %), Slovenija (za 2 %) in Čezmorska tržišča (za 7 %), v regiji Zahodna Evropa pa je bila za 2 % manjša.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 13 %, smo ustvarili 30,9 milijona EUR (9,6-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 19-odstotnem padcu prodali za 17,6 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji je 5,5-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 7,6 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,4-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 0,6 milijona EUR (0,2-odstotni delež).

Registrirali 5 novih izdelkov
V prvem četrtletju leta 2017 smo registrirali 5 novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih, kar je več kot v enakem obdobju lanskega leta. Za 46 izdelkov smo na različnih trgih na novo pridobili 157 registracij. V prvih treh mesecih letošnjega leta smo za naložbe namenili 21,4 milijona EUR. Konec marca je bilo v skupini Krka 10.821 zaposlenih. 54 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 56 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Dodatno je bilo prek agencij konec marca še 1277 zaposlenih.

Več informacij v sporočilu za javnost.