16. 11. 2016

Krka je objavila rezultate poslovanja v obdobju januar–september 2016

4 min. branja

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2016 dosegla prodajo v višini 852,4 milijona EUR in ustvarila 80,3 milijona EUR čistega dobička. Družba Krka je dosegla prodajo v višini 782,5 milijona EUR in ustvarila 72,4 milijona EUR čistega dobička.

Količinska rast prodaje skupine Krka v višini 11 % je občutno presegla strateški cilj. Izraženo  v evrih po tekočih cenah pa se je prodaja skupine Krka glede na enako lansko obdobje zmanjšala za 1 %. Na doseženo prodajo, izraženo v evrih, je vplivalo izrazito zniževanje cen zdravil na večini trgov, ki je bilo posledica administrativnih zniževanj cen in rezultat konkurenčnega nastopa proizvajalcev zdravil, ter razvrednotenje nekaterih valut, predvsem v Vzhodni Evropi. Če bi povprečne cene Krkinih izdelkov in tečaji za Krko ključnih valut v letošnjih devetih mesecih ostali na ravni lanskih v enakem obdobju, bi prodaja skupine Krka znašala 952,1 milijona EUR, kar pomeni 10,3-odstotno rast oziroma povečanje prodaje za 99,7 milijona EUR. Prodaja na trgih zunaj Slovenije je znašala 788,5 milijona EUR in predstavlja 93 % prodaje skupine Krka.

Največja absolutna rast, za 16,1 milijona EUR, je bila dosežena v regiji Jugovzhodna Evropa, kjer je prodaja znašala 111,5 milijona EUR, kar je 13,1 % prodaje skupine Krka. V regiji Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 24,5-odstotni delež, smo prodali za 209,1 milijona EUR izdelkov in dosegli 1-odstotno vrednostno in 5-odstotno količinsko rast. Največja prodajna regija skupine Krka je bila z 230 milijoni EUR in 27-odstotnim deležem v skupni prodaji Vzhodna Evropa. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja v tej regiji vrednostno zmanjšala za 5 %, količinsko pa se je povečala za 9 %. Druga po vrednosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa z 211 milijoni EUR in 24,8-odstotnim deležem v prodaji skupine. Količinsko smo sicer prodali 16 % več izdelkov kot v primerljivem lanskem obdobju, vendar je bila vrednost prodaje zaradi padca cen zdravil 11 % manjša. Na domačem trgu smo dosegli 63,9 milijona EUR prodaje oziroma 7,5-odstotni delež v skupni prodaji. Rast prihodkov od prodaje je bila 8-odstotna: rast prihodkov od prodaje izdelkov je bila 6-odstotna, količinska rast prodaje izdelkov 9-odstotna, rast prodaje zdraviliško-turističnih storitev pa 9-odstotna. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 26,9 milijona EUR izdelkov (20-odstotna vrednostna in 2-odstotna količinska rast prodaje), kar je 3,1-odstotni delež v prodaji skupine.

Skupina Krka je prodala za 699,1 milijona EUR zdravil na recept (82-odstotni delež v skupni prodaji), kar je 4 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Količinsko se je prodaja zdravil na recept povečala za 11 %. Prodaja se je povečala v regijah Jugovzhodna Evropa (za 20 %), Čezmorska tržišča (za 21 %) in Slovenija (za 4 %). V regiji Srednja Evropa je ostala na ravni enakega lanskega obdobja, zmanjšala pa se je v regijah Vzhodna Evropa in Zahodna Evropa. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje vrednostno povečala za 1 %, količinsko pa za 3 %, smo ustvarili 75,5 milijona EUR (8,9-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 29-odstotni rasti prodali za 50,4 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji je 5,9-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 25,2 milijona EUR, kar je 9 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,9-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 2,2 milijona EUR (0,3-odstotni delež).

V obdobju januar–september 2016 smo registrirali osem novih izdelkov, na različnih trgih pa na novo pridobili 291 registracij in s tem povečali prodajne možnosti za izdelke iz različnih indikacijskih skupin. Za naložbe smo namenili 88,5 milijona EUR, od tega 45,9 milijona EUR v obvladujoči družbi in 42,6 milijona EUR v odvisnih družbah. V skupini Krka je bilo konec septembra 10.886 zaposlenih, kar je 322 oziroma 3 % več kot na začetku leta. Zunaj Slovenije je zaposlenih 55 % krkašev. Najmanj univerzitetno izobrazbo ima dobrih 56 % zaposlenih.

Več informacij v sporočilu za javnost.