17. 3. 2022

Krka je objavila nerevidirane izkaze poslovanja za leto 2021

23 min. branja

Novo mesto, 17. marec 2022 – Danes je družba Krka na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2021, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. V skupini Krka smo ustvarili prodajo v vrednosti 1 milijarde 565,8 milijona EUR, kar je 2 % več kot v letu 2020, in dosegli največjo vrednost prodaje v zgodovini podjetja. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 308,2 milijona EUR in je bil glede na leto 2020 večji za 19,2 milijona EUR oziroma za 7 %, kar je prav tako največ doslej. Letno poročilo za 2021 bo objavljeno v četrtek, 14. aprila 2022.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »Kot smo poročali že v januarju, smo v letu 2021 v skupini Krka poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Glede na takrat objavljeno predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2021 je prodaja ostala enaka, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček pa sta za 1,8 milijona EUR oziroma za 3,5 milijona EUR večja. Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da smo fleksibilni in dobro pripravljeni, da se v spremenjenih in zahtevnih okoliščinah poslovanja s pomočjo poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma prilagodimo priložnostim in izzivom. Aktualna situacija v Ukrajini in Ruski federaciji ni vplivala na poslovanje v letu 2021, vpliva pa na sedanje poslovne aktivnosti skupine Krka na tem območju. V skladu z našo družbeno odgovornostjo izvajamo vse ukrepe za varnost naših sodelavcev ter zagotavljanje kontinuitete poslovanja in nemotene oskrbe bolnikov s Krkinimi zdravili, od katerih so številna življenjskega pomena. Ocenjena prodaja skupine Krka za prvo četrtletje letošnjega leta je nekaj odstotkov višja od dosežene v enakem obdobju lanskega leta.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

  Skupina Krka Družba Krka
v tisoč EUR 2021* 2020 Indeks 2021/20 2021* 2020 Indeks 2021/20
Prihodki od prodaje 1.565.802 1.534.941 102 1.381.367 1.447.112 95
– od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev 1.560.288 1.529.959 102 1.211.494 1.222.011 99
Bruto dobiček 891.208 911.325 98 766.535 823.007 93
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) 463.625 502.432 92 358.188 424.028 84
Dobiček iz poslovanja (EBIT) 354.788 390.744 91 273.325 338.882 81
Dobiček pred davkom (EBT) 362.417 338.992 107 285.956 297.831 96
Čisti dobiček 308.150 288.949 107 245.216 258.474 95
Stroški razvijanja 154.559 153.447 101 150.232 150.727 100
Naložbe 66.386 76.613 87 49.493 61.311 81

Kazalniki poslovanja

  Skupina Krka Družba Krka
  2021* 2020 2021* 2020
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje 56,9 % 59,4 % 55,5 % 56,9 %
EBITDA v prihodkih od prodaje 29,6 % 32,7 % 25,9 % 29,3 %
EBIT v prihodkih od prodaje 22,7 % 25,5 % 19,8 % 23,4 %
EBT v prihodkih od prodaje 23,1 % 22,1 % 20,7 % 20,6 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 19,7 % 18,8 % 17,8 % 17,9 %
Donosnost kapitala (ROE) 16,8 % 16,9 % 13,4 % 15,0 %
Donosnost sredstev (ROA) 12,9 % 13,1 % 10,6 % 11,9 %
Obveznosti/kapital 0,322 0,276 0,294 0,232
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje 9,9 % 10,0 % 10,9 % 10,4 %

* Podatki za leto 2021 so nerevidirani.

Analiza poslovanja skupine Krka

Poslovni prihodki

Skupina Krka je v letu 2021 ustvarila 1 milijardo 565,8 milijona EUR prodaje, kar je 30,9 milijona EUR oziroma 2 % več kot v letu 2020. Prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev so znašali 1 milijardo 560,3 milijona EUR, razliko pa so predstavljali prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala ter ostali prihodki iz prodaje. V zadnjem petletnem obdobju je bila povprečna letna stopnja vrednostne rasti prodaje 5,9-odstotna, kar je v skladu z začrtanim strateškim ciljem vsaj 5-odstotne povprečne letne rasti prodaje.

Drugi poslovni prihodki skupine Krka so znašali 11,4 milijona EUR.

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki skupine Krka, ki so znašali 1 milijardo 222,4 milijona EUR, so bili za 67,7 milijona EUR oziroma 6 % večji kot v letu 2020.

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov so znašali 674,6 milijona EUR, stroški prodajanja 305,9 milijona EUR, stroški razvijanja 154,6 milijona EUR, stroški splošnih dejavnosti pa 87,4 milijona EUR. Delež poslovnih odhodkov v prodaji je bil 78-odstoten.

Največji delež v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo proizvajalni stroški prodanih proizvodov, ki so se glede na leto 2020 povečali za 8 %. Njihov delež v prodaji je znašal 43,1 %, v letu 2020 pa 40,6 %. Stroški prodajanja so bili glede na leto 2020 za 5 % večji, njihov delež v prodaji pa je znašal 19,5 %, kar je 0,5 odstotne točke več kot v letu 2020. Stroški razvijanja so znašali 9,9 % prodaje (0,1 odstotne točke manj kot v letu 2020) in so bili glede na leto 2020 za 1 % večji. Stroški splošnih dejavnosti so znašali 5,6 % prodaje in so bili glede na leto 2020 za 1 % večji, njihov delež v prodaji pa je ostal na ravni leta 2020.

Finančni prihodki in odhodki

Skupina Krka je zaradi razpršenega mednarodnega poslovanja izpostavljena tveganju sprememb deviznih tečajev na nekaterih prodajnih in nabavnih trgih. Rezultat valutnih tveganj v letu 2021 v skupini Krka je 7,7 milijona EUR.

Med finančnimi prihodki predstavljajo neto tečajne razlike 15,1 milijona EUR, prihodki od izvedenih finančnih instrumentov 3,0 milijone EUR, prihodki od obresti 0,8 milijona EUR, prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku 0,7 milijona EUR, drugi finančni prihodki pa 0,1 milijona EUR. Med finančnimi odhodki predstavljajo odhodki od izvedenih finančnih instrumentov 10,5 milijona EUR, odhodki za obresti 0,5 milijona EUR, drugi finančni odhodki pa 1,1 milijona EUR.

Poslovni izidi

Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 354,8 milijona EUR je bil za 36,0 milijonov EUR oziroma 9 % manjši kot v letu 2020. Razlog je bila relativno večja rast poslovnih odhodkov kot v preteklem letu, v katerem je bil večji vpliv pandemije covida-19. Dobiček iz poslovanja skupine Krka, povečan za amortizacijo (EBITDA), v višini 463,6 milijona EUR se je zmanjšal za 38,8 milijona EUR oziroma 8 %.

Dobiček pred davkom skupine Krka se je v letu 2021 povečal za 23,4 milijona EUR oziroma 7 % in je znašal 362,4 milijona EUR. Efektivna davčna stopnja skupine Krka je bila 15,0-odstotna. Čisti dobiček skupine Krka je znašal 308,2 milijona EUR in je bil glede na leto 2020 večji za 19,2 milijona EUR oziroma 7 %.

Kazalniki poslovanja

Vsi kazalniki poslovanja skupine Krka so med najboljšimi v zadnjih petih letih.

Prodaja

Rast prodaje je bila dosežena v vseh prodajnih regijah razen v Zahodni Evropi. Povečali smo prodajo vseh skupin izdelkov in storitev. Količinsko smo prodajo izdelkov povečali za dobra 2 %, in sicer na več kot 16 milijard enot izdelkov.

Prodaja izdelkov in storitev skupine Krka po regijah

v tisoč EUR20212020Indeks 2021/20
Slovenija92.88085.138109
Jugovzhodna Evropa209.166199.406105
Vzhodna Evropa547.778517.231106
Srednja Evropa351.501341.463103
Zahodna Evropa305.246341.05789
Čezmorska tržišča53.71745.664118
Skupaj1.560.2881.529.959102

V skupini Krka je bila po prodaji največja regija Vzhodna Evropa s 547,8 milijona EUR in35,1-odstotnim deležem. Glede na leto prej se je prodaja povečala za 6 %. V Ruski federaciji smo prodali za 332,9 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v letu 2020. Rast, izražena v rubljih, je bila 9-odstotna. V Ukrajini smo prodali za 96,4 milijona EUR izdelkov in dosegli 12-odstotno rast, v Uzbekistanu pa za 31,2 milijona EUR, kar predstavlja 18-odstotno rast glede na leto 2020. Rast smo beležili tudi na vseh ostalih trgih v regiji razen v Armeniji in Tadžikistanu.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, s prodajo v vrednosti 351,5 milijona EUR in 22,5-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na leto 2020 smo dosegli 3-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 166,7 milijona EUR izdelkov in dosegli 2-odstotno rast. Rast, izražena v zlotih, je bila 5-odstotna. Prodajo smo povečali v vseh državah v regiji, absolutno najbolj na Poljskem, relativno pa v Latviji.

Regija Zahodna Evropa je bila s 305,2 milijona EUR in 19,6-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na leto prej je bila 11 % manjša, razlog pa so bili predvsem večji cenovni pritiski in manj lansiranj izdelkov. Največ smo prodali v Nemčiji, in sicer za 80,3 milijona EUR. Sledile so skandinavske države, Francija, Italija in Portugalska. Največjo rast prodaje smo zabeležili na Irskem (za 13 %), v Združenem kraljestvu (za 9 %) in Avstriji (za 6 %).

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 209,2 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % več kot v letu 2020 in predstavlja 13,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga ostajata Romunija z 58,6 milijona EUR in Hrvaška s 36,1 milijona EUR. Največjo relativno prodajno rast smo zabeležili v Severni Makedoniji, Srbiji in Bolgariji.

V Sloveniji smo dosegli 92,9 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 6-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Rast prodaje je bila 9-odstotna. Glavnino, 56,4 milijona EUR, smo ustvarili s prodajo izdelkov in dosegli 2-odstotno rast. Zdraviliško-turistične storitve so prispevale 36,5 milijona EUR, kar je 23 % več kot v letu 2020.

V regiji Čezmorska tržišča, ki predstavlja 3,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka, smo prodali za 53,7 milijona EUR izdelkov, kar je 18 % več kot v letu 2020. Prodajno rast smo dosegli na večini trgov.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

v tisoč EUR20212020Indeks 2021/20
Izdelki za humano uporabo1.442.5661.424.292101
– zdravila na recept1.305.3161.300.640100
– izdelki brez recepta137.250123.652111
Veterinarski izdelki81.25775.913107
Zdraviliško-turistične storitve36.46529.754123
Skupaj1.560.2881.529.959102

V skupini Krka smo prodali za 1 milijardo 305,3 milijona EUR zdravil na recept, kar je za 4,7 milijona EUR oziroma 0,4 % več kot v letu 2020 in predstavlja 83,7-odstotni delež v prodaji izdelkov in storitev. Prodajo smo povečali v vseh regijah razen v regiji Zahodna Evropa, in sicer v regijah Čezmorska tržišča za 21 %, Jugovzhodna Evropa za 6 %, Vzhodna Evropa in Srednja Evropa za 4 % ter Slovenija za 2 %. Med desetimi največjimi posamičnimi trgi se je prodaja zdravil na recept relativno najbolj povečala v Ukrajini, na Češkem in Slovaškem, med ostalimi pa na Srednjem vzhodu, v Mongoliji, Uzbekistanu in Belorusiji.

Ključne skupine zdravil na recept so bila tudi v letu 2021 zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil.

Med 10 vodilnih zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z naslednjimi učinkovinami:

 • valsartan (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox),
 • perindopril (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa, Roxiper, Roxampex),
 • losartan (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris),
 • atorvastatin (Atoris),
 • pantoprazol (Nolpaza),
 • rosuvastatin (Roswera, Co-Roswera),
 • esomeprazol (Emanera),
 • enalapril (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap),
 • kandesartan (Karbis, Karbicombi, Kandoset) in
 • tramadol (Doreta, Tadol).

Izdelkov brez recepta smo prodali za 137,3 milijona EUR (8,8-odstotni delež v skupni prodaji), kar je 13,6 milijona EUR oziroma 11 % več kot v letu 2020. Po lanskem zmanjšanju prodaje zaradi pandemije covida-19 in z njo povezanih ukrepov se je v drugi polovici leta 2021 ponovno povečala pogostost prehladnih obolenj in s tem povpraševanje po izdelkih za prehlad in kašelj, ki so naša najpomembnejša skupina izdelkov brez recepta.

Veterinarskih izdelkov smo prodali za 81,3 milijona EUR (5,2-odstotni delež v skupni prodaji), kar je 5,3 milijona EUR oziroma 7 % več kot v letu 2020. Vodilni izdelek je bila kombinacija milbemicina in prazikvantela (Milprazon), sledili so izdelki s fipronilom (Fypryst, Fypryst Combo), enrofloksacinom (Enroxil) in florfenikolom (Floron) ter izdelki s pirantelom in prazikvantelom (Dehinel, Dehinel Plus). Izdelki se na posameznih trgih lahko pojavljajo pod različnimi imeni.

Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 36,5 milijona EUR (2,3-odstotni delež v skupni prodaji), kar je 6,7 milijona EUR oziroma 23 % več kot v letu 2020.

Razvoj in raziskave

Registrirali smo 16 novih izdelkov, in sicer 14 zdravil na recept in 2 veterinarska izdelka. Končali smo več kot 200 registracijskih postopkov, s katerimi smo za različne izdelke pridobili več kot 1000 dovoljenj za promet.

Med zdravili na recept smo registrirali:

 • zdravila z novimi učinkovinami, in sicer antitrombotik Aboxoma/Abidalo (apiksaban) v obliki filmsko obloženih tablet, onkološki zdravili Abiraterone Krka (abirateron) v obliki filmsko obloženih tablet in Sunitinib Krka (sunitinib) v obliki trdih kapsul ter opioidni analgetik Apeneta/Adoben (tapentadol) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem;
 • novo kombinacijo zdravila za sladkorno bolezen Vimetso/Vildakombi (vildagliptin, metformin) v obliki filmsko obloženih tablet;
 • zdravili za bolezni srca in žilja z novo soljo perindoprila (perindoprilijev arginin), in sicer monoizdelek Prenessa/Prenessa neo/Prenessa as/Neoprenessa/Arprenessa/Perineva in kombinirano zdravilo Neoprenewel/Prenewel neo/Co-Prenessa/Co-Prenessa neo/Prenessa-as/Coarprenessa/Co-Perineva (perindoprilijev arginin, indapamid), oba v obliki tablet;
 • zdravili z uveljavljenimi učinkovinami v novi farmacevtski obliki, in sicer analgetik Doreta (tramadol, paracetamol) in antibiotik Hiconcil (amoksicilin), oba v obliki disperzibilnih tablet;
 • zdravila za bolezni srca in žilja z atorvastatinom, rosuvastatinom in losartanom na Kitajskem ter onkološko zdravilo lenalidomid v Ruski federaciji, za katera smo izvedli nove, trgom prilagojene znanstvene študije;
 • zdravilo za zniževanje holesterola Ezoleta z lastno optimizirano učinkovino (ezetimib).

Ponudbo veterinarskih izdelkov smo dopolnili z antibiotično kombinacijo Cladaxxa/Twinox (amoksicilin, klavulanska kislina) in novo formulacijo fiksne kombinacije Milprazon/Amcofen/Mektix/Milgusto (milbemicin oksim, prazikvantel) za odpravljanje različnih vrst zajedavcev pri psih.

Uveljavljene izdelke nenehno dopolnjujemo in izboljšujemo ter usklajujemo z novimi trendi in zahtevami, spremembe pa registriramo pri regulatornih oblasteh kot regulatorne variacije. V letu 2021 smo za optimizacijo izdelkov vložili več kot 36.000 variacij.

Vložili smo tudi 12 patentnih prijav za nove tehnološke rešitve, za katere smo ocenili, da so inventivne v globalnem merilu. Na osnovi t. i. prioritetnih prijav iz leta 2020 smo vložili štiri mednarodne prijave. Podeljeni so nam bili trije patenti v različnih državah. Krkine tehnološke rešitve so zaščitene z več kot 200 patenti.

V Sloveniji smo vložili 42 prijav Krkinih blagovnih znamk. Vložili smo tudi 29 mednarodnih in 27 nacionalnih prijav blagovnih znamk. V različnih državah imamo prijavljenih več kot 1100 blagovnih znamk.

Vlaganja in naložbe

Vrednost naložb v skupini Krka v letu 2021 je bila 66,4 milijona EUR, od tega 49,5 milijona EUR v obvladujoči družbi.

V nadaljevanju so naštete največje naložbe.

 • Obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 zaradi vse večjih proizvodnih potreb opremljamo
  z dodatno tehnološko opremo. Celotna naložba je ocenjena na 41 milijonov EUR, v letu 2021 smo zanjo porabili 8,5 milijona EUR. Ko bo obrat opremljen, bomo v njem lahko proizvedli 5 milijard tablet in zapakirali 8 milijard tablet na leto.
 • V starejšem delu obrata Notol bomo obnovili pakirnico ter pakirne linije zamenjali s sodobnejšimi. Naložba je ocenjena na 38,2 milijona EUR. V istem obratu bomo v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse nadgradili in posodobili avtomatizirane sisteme pranja. Naložba je ocenjena na 3,1 milijona EUR.
 • V obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil (OTO) poteka 26 milijonov EUR vredna naložba v dodatne zmogljivosti za pripravo zmesi in granulacijo pri tabletiranju ter v logistične zmogljivosti.
 • V razvojno-kontrolnih centrih končujemo več naložb v skupni vrednosti 8,2 milijona EUR.
 • V skladiščnem delu proizvodnega obrata v Ljutomeru smo v skladu s standardi dobre skladiščne prakse ter varnosti in zdravja pri delu preuredili priročno skladišče. Za naložbo smo porabili 2 milijona EUR. V Ljutomeru bomo povečali tudi proizvodne zmogljivosti za granulacijo in pakiranje. Naložba je ocenjena na 13 milijonov EUR.
 • V obratu Beta v Šentjerneju smo v skladu s standardi ATEX posodobili sisteme in naprave, povečali pa bomo tudi proizvodne zmogljivosti za pripravo suhega granulata. Skupna naložba je ocenjena na 2,6 milijona EUR.
 • V Novem mestu načrtujemo gradnjo večnamenskega Paviljona 3. V njem bodo prostori za širitev mikrobiološkega laboratorija in dodatni prostori za več organizacijskih enot. Projektna dokumentacija
  za 18,6 milijona EUR vredno naložbo je pripravljena, gradnja naj bi se začela marca 2022.
 • Poteka tudi naložba v povečanje zmogljivosti za proizvodnjo komprimiranega zraka in gradnja novih infrastrukturnih vodov za oskrbo proizvodnih objektov z energenti. Za povečanje energetske infrastrukture na proizvodni lokaciji v Novem mestu bomo namenili 2,5 milijona EUR.
 • V Krškem načrtujemo gradnjo novih zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Projektna dokumentacija za izvedbo del je pripravljena, potekajo postopki za pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo Sinteze 2 in Kemijsko-analitskega centra. Naložba je ocenjena na 163 milijonov EUR, z njo pa sledimo Krkini strategiji vertikalne integracije od razvoja izdelka do njegove proizvodnje.
 • Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra severozahodno od Moskve. V njej proizvedemo več kot 75 % izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji, kjer imamo status domačega proizvajalca. V naslednjih letih bomo proizvodne in laboratorijske zmogljivosti še povečali. Naložba je ocenjena na 35 milijonov EUR, v letu 2021 smo zanjo namenili 5,7 milijona EUR.
 • V okviru skupnega podjetja Ningbo Krka Menovo na Kitajskem nadaljujemo nabavo proizvodne opreme in opreme za kontrolo kakovosti. Na Kitajskem proizvajamo izdelke za trge zunaj Kitajske, od januarja 2021 tudi prvi izdelek za kitajski trg, ki se mu bodo v letošnjem prvem trimesečju pridružili še trije.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec leta 2021 zaposlenih 11.511 ljudi, od tega v tujini 5273, kar je 46 % vseh zaposlenih. 51 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 207 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.459 zaposlenih.

Delnica in delničarji

V letu 2021 se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi zvišal za dobrih 29 % in je ob koncu leta znašal 118,00 EUR. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 3,9 milijarde EUR. Ob koncu leta je imela Krka 46.820 delničarjev, kar je 1 % manj kot konec leta 2020. Delniška struktura, v kateri posamezni slovenski vlagatelji (fizične osebe) predstavljajo 38,8 %, mednarodni vlagatelji pa 22,2 %, je stabilna in brez večjih sprememb.

V letu 2021 smo za nakupe lastnih delnic namenili 15,3 milijona EUR, za izplačilo dividend pa 156 milijonov EUR. Pridobili smo 142.134 lastnih delnic in imeli 31. 12. 2021 skupaj 1.683.908 lastnih delnic, kar predstavlja 5,135 % osnovnega kapitala.

V letu 2022 je Krka pridobila še 21.689 lastnih delnic in ima skupaj 1.705.597 lastnih delnic (5,201 % vseh delnic).

Vpliv stanja v Ukrajini in Ruski federaciji na poslovanje skupine Krka

Krka poslovne aktivnosti v Ukrajini in Ruski federaciji, ki spadata v prodajno regijo Vzhodna Evropa, izvaja prek treh odvisnih družb in obvladujoče družbe Krka, d. d., Novo mesto. Sedež odvisne družbe TOV Krka Ukrajina, ki se ukvarja samo s trženjem in nima proizvodnih aktivnosti, je v Kijevu. Sedež družbe OOO Krka-Rus, ki se ukvarja s proizvodnjo zdravil, je v mestu Istra v bližini Moskve, glavni prostori marketinško-prodajne družbe OOO Krka Farma so v Moskvi.

V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, smo v letu 2021 ustvarili prodajo v višini 333 milijonov EUR, kar predstavlja 21,3 % celotne prodaje skupine Krka in nas uvršča na drugo mesto med generičnimi proizvajalci farmacevtskih izdelkov na tem trgu. V Ukrajini, ki je bila v letu 2021 naš tretji največji trg, smo lani prodali za 96 milijonov EUR farmacevtskih izdelkov, kar predstavlja 6,2 % celotne prodaje skupine.

V Ukrajini zagotavljamo vse potrebno, da bi ohranili zdravje in varnost naših zaposlenih. V Ukrajino so bila v začetku marca dobavljena zdravila v vrednosti 100.000 EUR, ki smo jih donirali v humanitarne namene. Odpreme farmacevtskih izdelkov potekajo v skladu s pričakovanji in glede na razmere. Do ukrajinskih kupcev imamo odprtih za 40 milijonov EUR terjatev. Komercialna tveganja terjatev so zavarovana pri kreditni zavarovalnici. Valutnim tveganjem v Ukrajini neposredno nismo izpostavljeni, ker prodajamo v evrih. Ocenjujemo, da zaloga naših izdelkov pri distributerjih in v lekarnah zadostuje za nekaj mesecev. Ocenjena prodaja za prvo četrtletje 2022 znaša 25,9 milijona EUR, medtem ko smo lani v prvem četrtletju prodali za 22 milijonov EUR izdelkov.

V Ruski federaciji vse aktivnosti potekajo dokaj nemoteno. To velja za registracije izdelkov, proizvodnjo, marketinško-promocijske aktivnosti, prodajo, distribucijo in plačila. Transport traja dlje, zato smo angažirali dodatna prevozna sredstva. Povpraševanje po zdravilih je primerno. Vzpostavili smo dodatne kontrole terjatev, pozorno spremljamo likvidnost naših poslovnih partnerjev in bomo ob nepojasnjenih zamudah plačil takoj prilagodili aktivnosti. Tudi proizvodnja zdravil v odvisni družbi Krka-Rus teče nemoteno. Tam proizvedemo več kot 75 % vseh izdelkov, ki jih prodamo na ruskem trgu. V skladu z načrtom neprekinjenega poslovanja smo takoj začeli izvajati potrebne aktivnosti, da bomo tudi v prihodnje zagotovili nemoteno proizvodnjo. Varnostne zaloge surovin in ključnih materialov v Ruski federaciji zadostujejo za nekajmesečno proizvodnjo izdelkov in jih še povečujemo.

Krka ima v Ruski federaciji različne oblike stvarnega premoženja – poslovne in proizvodne prostore ter opremo, vozila, vhodne zaloge in zaloge končnih izdelkov ter ostalo. Za vse imamo sklenjena premoženjska in odgovornostna zavarovanja. Izdelke prodajamo v lokalni valuti, zato smo izpostavljeni valutnemu tveganju, kar se ob sedanji depreciaciji rublja kaže v negativnih tečajnih razlikah in negativno vpliva na finančni izid. Vrednost terjatev do ruskih kupcev znaša okoli 14 milijard rubljev. Vse terjatve do kupcev so zavarovane pri kreditni zavarovalnici. Ocenjena prodaja za prvo četrtletje 2022 znaša 79,9 milijona EUR, lani pa smo v Ruski federaciji v prvem četrtletju prodali za 79,4 milijona EUR izdelkov.

Ruski rubelj ima pomemben delež v valutni strukturi transakcij in tudi sredstev skupine Krka. Velik del pozicije v rubljih nevtraliziramo z obveznostmi v tej valuti, v kateri izplačujemo plače in dajatve naših ruskih sodelavcev, energijo, pakirni material ter del posrednih in ostalih stroškov. Preostalo izpostavljenost v rubljih deloma zavarujemo z izvedenimi finančnimi instrumenti, in sicer do 50-odstotne neto izpostavljenosti, s čimer izboljšujemo rezultat v primeru depreciacije rublja. Zavarovanje tečaja rublja od aprila dalje zaenkrat ni mogoče.

Ključna kratkoročna tveganja predstavljajo sedanje razmere v Ukrajini, ekonomske sankcije, volatilnost in depreciacija ruskega rublja ter kreditno tveganje. Zdravila niso zajeta v sankcije, kar velja tako za sankcije proti Ruski federaciji kot za ruske sankcije pri uvozu blaga. Ocenjujemo, da ostali trgi in prodajne regije ne bodo utrpele neposrednih posledic zaradi nastalih razmer, posreden vpliv na ostale trge regije Vzhodna Evropa pa bo odvisen od trajanja sedanjega stanja v Ukrajini in Ruski federaciji.

Krka je na trgih Vzhodne Evrope prisotna že več kot 50 let. V teh letih je bila izpostavljena več izzivom, ki so na njeno poslovanje vplivali prek devalvacije lokalnih valut in zmanjšanja povpraševanja, vendar je po vsaki takšni situaciji svoj tržni položaj na dolgi rok okrepila. Naše robustno poslovanje temelji na sistemu vertikalne integracije, ki nam zagotavlja dobro odpornost proti eksternim šokom ter odzivnost na hitro spreminjajoče se tržne razmere.

V letu 2021 smo s 16 milijardami enot zdravil v različnih oblikah in jakostih dnevno oskrbovali povprečno več kot 50 milijonov bolnikov v 70 državah po vsem svetu, zato bomo vse napore še naprej usmerjali v to, da bomo tudi v teh časih delovali družbeno odgovorno in zagotavljali nemoteno oskrbo bolnikov z našimi zdravili, od katerih so številna življenjskega pomena.

Sedanje razmere ne vplivajo na Krkin poslovni rezultat v letu 2021. Poročilo za leto 2021 bomo objavili 14. aprila 2022. Glede na hitre spremembe in njihovo nepredvidljivost ni mogoče zanesljivo oceniti vpliva opisane situacije v Ukrajini in Ruski federaciji na naše poslovanje v letu 2022 in morebitnih dolgoročnih posledic. Krka ima močno kapitalsko strukturo, ustvarja robusten denarni tok iz poslovanja in je brez finančnega dolga, zato uspešno poslovanje na daljši rok ni ogroženo. Uprava družbe pozorno spremlja dogodke in izvaja vse potrebne aktivnosti za zagotovitev kontinuitete poslovanja v omenjenih državah ter sprejema ukrepe za obvladovanje operativnih tveganj in zmanjšanje morebitnega negativnega vpliva na poslovne rezultate. Uprava bo morebitne spremenjene napovedi za poslovno leto 2022 pripravila in jih javno objavila, ko bo in če bo mogoče bolj zanesljivo oceniti kratkoročne in dolgoročne posledice razmer. Rezultate prvega četrtletja 2022 bomo objavili 19. maja 2022.