17. 3. 2021

Krka je objavila nerevidirane izkaze poslovanja za leto 2020

4 min. branja

Družba Krka na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2020. V skupini Krka smo ustvarili prodajo v vrednosti 1.534,9 milijona EUR, kar je 3 % več kot v letu 2019, in dosegli največjo vrednost prodaje v zgodovini podjetja. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 288,9 milijona EUR in je bil glede na leto 2019 večji za 44,6 milijona EUR oziroma za 18 %, kar je prav tako največ doslej. Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da smo v Krki dobro pripravljeni, da se lahko s pomočjo poslovnega modela vertikalne integracije zelo hitro prilagodimo spremenjenim in zahtevnim okoliščinam poslovanja. Letno poročilo za 2020 bo objavljeno v četrtek, 15. aprila 2021.

Pomembnejši podatki o poslovanju

  Skupina Krka Družba Krka
v tisoč EUR 2020 2019 Indeks 2020/19 2020 2019 Indeks 2020/19
Prihodki od prodaje 1.534.941 1.493.409 103 1.447.112 1.390.248 104
–od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev 1.529.959 1.489.080 103 1.222.011 1.195.677 102
Bruto dobiček 911.325 847.361 108 823.007 792.879 104
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) 502.432 385.437 130 424.028 345.929 123
Dobiček iz poslovanja (EBIT) 390.744 274.195 143 338.882 263.852 128
Dobiček pred davkom (EBT) 338.992 284.368 119 297.831 283.511 105
Čisti dobiček 288.949 244.272 118 258.474 249.411 104
Stroški razvijanja 153.447 152.421 101 150.727 155.495 97
Naložbe 76.613 112.568 68 61.311 90.481 68
 

Kazalniki poslovanja

  Skupina Krka Družba Krka
  2020 2019 2020 2019
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje 59,4 % 56,7 % 56,9 % 57,0 %
EBITDA v prihodkih od prodaje 32,7 % 25,8 % 29,3 % 24,9 %
EBIT v prihodkih od prodaje 25,5 % 18,4 % 23,4 % 19,0 %
EBT v prihodkih od prodaje 22,1 % 19,0 % 20,6 % 20,4 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 18,8 % 16,4 % 17,9 % 17,9 %
Donosnost kapitala (ROE) 16,9 % 15,2 % 15,0 % 15,5 %
Donosnost sredstev (ROA) 13,1 % 11,7 % 11,9 % 12,3 %
Obveznosti/kapital 0,276 0,310 0,232 0,280
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje 10,0 % 10,2 % 10,4 % 11,2 %

* Podatki v zgornjih tabelah za leto 2020 so nerevidirani. Vsi kazalniki poslovanja skupine Krka so boljši kot leto prej in najboljši v zadnjih petih letih.

 

Prodaja

V skupini Krka smo v letu 2020 ustvarili 1 milijardo 534,9 milijona EUR prodaje (prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev znašajo 1 milijardo 530 milijonov EUR, razliko pa predstavljajo prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala ter ostali prihodki iz prodaje). Na podlagi pogodb s kupci
iz naslova prodaje izdelkov in storitev smo ustvarili 40,9 milijona EUR oziroma 3 % več kot v letu 2019. Količinska rast prodaje je bila 7-odstotna.

Rast prodaje je bila dosežena v prodajnih regijah Vzhodna Evropa, Jugovzhodna Evropa, Zahodna Evropa in Srednja Evropa. Povečali smo prodajo zdravil na recept in veterinarskih izdelkov.

V  skupini Krka smo prodali za 1 milijardo 300,6 milijona EUR zdravil na recept, kar je 4 % več kot v letu 2019. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na leto 2019 zmanjšala za 7 %, smo ustvarili 123,7 milijona EUR (8,1-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 10-odstotni rasti prodali za 75,9 milijona EUR (5-odstotni delež v skupni prodaji).  Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 29,8 milijona EUR, kar je 25 % manj kot v letu 2019 (1,9-odstotni delež v skupni prodaji).

Več v sporočilu za javnost