8. 7. 2020

Informacije o sprejetih sklepih 26. skupščine delničarjev Krke, d. d., Novo mesto

3 min. branja

Otočec, 9. julij 2020 – Danes je v Hotelu Šport na Otočcu potekala 26. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Na njej so se seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi. Za člane nadzornega sveta v prihodnjem petletnem obdobju so izvolili Mateja Lahovnika, Borisa Žnidariča, Julijano Kristl in Jožeta Mermala. Med drugim so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v višini 4,25 EUR bruto na delnico, kar je 32,8 % več kot lani.

Sprejeti sklepi skupščine 
Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, ki ga je predlagal delničar Jože Colarič, da se bilančni dobiček za leto 2019 v višini 270.870.010,09 EUR uporabi za naslednje namene:

  • za dividende (4,25 EUR bruto na delnico) 133.273.523,00 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička  68.798.243,54 EUR,
  • za prenos v naslednje leto 68.798.243,55 EUR.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 23. 7. 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 7. 2020.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 in jima podelili razrešnico.

Potrdili so tudi sklep o podelitvi pooblastila upravi družbe za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic. Upravo so za naslednjih 36 mesecev pooblastili, da lahko pridobiva lastne delnice, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež pa vključuje tudi delnice, ki jih ima družba že v lasti. Lastne delnice lahko družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Družba lahko v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička.

Za člane nadzornega sveta za mandatno obdobje petih (5) let, ki se začne 21. 8. 2020, so delničarji izvolili Mateja Lahovnika, Borisa Žnidariča, Julijano Kristl in Jožeta Mermala.

Krkina uprava bo sprejete sklepe skupščine objavila v Delu, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, v sistemu elektronskega obveščanja Agencije za finančni nadzor na Poljskem (ESPI) in na Krkinih spletnih straneh.