8. 3. 2017

Dobri odnosi so rezultat dialoga

3 min. branja

V Krki smo tudi letos organizirali srečanje s krajani, ki živijo v neposredni bližini. Predstavili smo jim svojo dejavnost, investicijske načrte in dosežke na področju varovanja okolja.

Dobri odnosi so rezultat dialoga

Krkino poslanstvo je omogočiti ljudem zdravo in kakovostno življenje. To lahko dosežemo le z uravnoteženim, sonaravnim in trajnostnim razvojem, ki zagotavlja ohranitev zdravega in čistega okolja sedanjim in prihodnjim rodovom. Slogan sedmega okoljskega akcijskega programa Evropske unije »Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta« nas vodi tudi v Krki, zato je varovanje okolja pomemben del naše poslovne strategije.

Zavedamo se, da z izvajanjem svoje dejavnosti vplivamo na ljudi, lokalno skupnost in naravno okolje, vendar si prizadevamo, da vplive na okolje nenehno zmanjšujemo ter zagotavljamo čisto in zdravo življenjsko okolje za zaposlene in širšo okolico. To je naše vodilo pri raziskovalnem delu, izboljševanju proizvodnih procesov, izobraževanju ljudi, vlaganju v tehnologije za zmanjševanje vplivov na okolje in zaposlene ter skrbi za prijetno delovno okolje.

Do lokalne skupnosti, s katero v tem prostoru sobivamo, čutimo veliko odgovornost, zato kakovostne odnose s predstavniki družbenega okolja, še posebno s prvimi sosedi, razumemo kot enega ključnih dejavnikov trajnostne skrbi za okolje. S svojim delovanjem vplivamo na njihov življenjski prostor in kakovost življenja, zato poročanje o našem delovanju razumemo kot račun, ki vsebuje postavke o ekonomskih, socialnih in okoljskih učinkih in smo ga dolžni pojasniti zaposlenim in javnosti.

Tako smo tudi letos organizirali tradicionalno srečanje s krajani, na katerem smo predstavili svoje dejavnosti, načrte, še posebno tiste, ki so tesno povezani z varovanjem okolja. Tovrstna srečanja so priložnost za odprt dialog in izmenjavo mnenj, pridobljene informacije o pogledih krajanov in naši vlogi pri varovanju okolja pa upoštevamo pri načrtovanju okoljskih ciljev in programov. Srečanje organiziramo vsako drugo leto; zadnje je bilo v letu 2015.

Tudi sicer vodstvo Krke in predstavniki krajevne skupnosti redno sodelujejo. V Krki za varnost in zdravje zaposlenih in okoliških prebivalcev skrbimo tudi z vlaganji v varstvo pred požarom. Posebno pozornost namenjamo učinkovitemu delovanju sistemov aktivne požarne zaščite, ukrepanju ob izrednih dogodkih ter usposobljenosti zaposlenih. Nevarne snovi skladiščimo v ustreznih sodobno opremljenih in varovanih objektih, ki ob izrednih dogodkih zagotavljajo visoko stopnjo varnosti tako za zaposlene kot tudi za sosede.

V zadnjih petih letih smo v varovanje okolja vložili 32 milijonov evrov. Letni stroški varovanja okolja znašajo 4,5 milijona evrov, za okoljske naložbe pa smo lani namenili 1,5 milijona evrov. Vlaganj v varstvo okolja, varnost in zdravje zaposlenih ter razvoj družbenega okolja ne obravnavamo kot strošek, ampak kot dolgoročno naložbo, ki omogoča ohranitev ali celo izboljšanje kakovosti življenjskega prostora.