8. 7. 2020

26. skupščina delničarjev in predstavitev poslovanja v prvem polletju 2020

7 min. branja

Otočec, 9. julij 2020 – V Hotelu Šport na Otočcu je potekala 26. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Na njej je predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2019 in nekatere preliminarne podatke o poslovanju skupine Krka v prvem polletju 2020. Končne nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2020 bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 29. julija, javnosti pa bodo predstavljeni dan kasneje.

Predstavitev preliminarnih podatkov o poslovanju skupine Krka
v prvem polletju 2020

V skupini Krka smo ustvarili 803,8 milijona EUR prodaje, od tega so prihodki od prodaje izdelkov in storitev na podlagi pogodb s kupci znašali 801,8 milijona EUR. Skupna prodaja je bila za 42,4 milijona EUR oziroma 6 % večja kot v enakem lanskem obdobju.

Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 763,5 milijona EUR izdelkov, kar predstavlja 95 % prodaje izdelkov in storitev skupine Krka. Količinsko smo prodali 8 milijard enot (tablet, kapsul, injekcij idr.) oziroma 8 % več kot v enakem lanskem obdobju.

S 33,9-odstotnim deležem je bila prva po velikosti prodaje regija Vzhodna Evropa, kjer smo prodali za 271,7 milijona EUR, kar je 20,2 milijona EUR oziroma 8 % več kot v enakem lanskem obdobju. V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, smo prodali za 180,2 milijona EUR izdelkov, kar je 8 % več kot v enakem lanskem obdobju. Tudi na večini ostalih trgov na območju vzhodne Evrope in srednje Azije smo zabeležili rast.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 22,8-odstotni delež. V tej regiji smo prodali za 182,7 milijona EUR izdelkov, kar je 13,6 milijona EUR oziroma 8 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na Poljskem, največjem trgu v regiji, smo prodali za 85,9 milijona EUR izdelkov, kar je 8 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 181,6 milijona EUR, kar predstavlja 22,6-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodali smo za 11,1 milijona EUR oziroma 7 % več kot v enakem lanskem obdobju. Največjo rast smo dosegli v Nemčiji, državah Beneluksa, Franciji, Skandinaviji in na Portugalskem. V Nemčiji, največjem trgu v tej regiji, smo prodali za 47,9 milijona EUR izdelkov, kar je 18 % več kot v enakem lanskem obdobju.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 103,5 milijona EUR izdelkov, kar je 12,9 % prodaje skupine Krka. Prodali smo za 4,8 milijona EUR izdelkov oziroma 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. Največjo absolutno rast prodaje smo dosegli v Romuniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji.  V odvisni družbi KRKA Romania S. R. L. smo v začetku leta uvedli notranjo preiskavo domnevnih nepravilnosti, ki je pokazala, da očitki nezakonitega delovanja pri trženju zdravil niso bili utemeljeni. KRKA Romania je uvedla dodatne ukrepe za izboljšanje transparentnosti poslovanja in spoštovanja pravil skladnosti poslovanja ter izsledke interne preiskave izročila romunskemu nacionalnemu protikorupcijskemu direktoratu.

Na domačem trgu smo ob 15-odstotnem zmanjšanju dosegli prodajo izdelkov in storitev v vrednosti 38,3 milijona EUR. Na zmanjšanje skupne prodaje je vplivalo zmanjšanje prodaje zdraviliško-turističnih storitev za 46 % zaradi vpliva pandemije covida-19. Prodaja izdelkov se je v enakem obdobju povečala za 7 %. Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji 4,8-odstotni delež.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 24 milijonov EUR izdelkov (2-odstotno zmanjšanje), kar je 3-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Ocenjena prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev

Povečali smo prodajo zdravil na recept in veterinarskih izdelkov. Prodali smo za 691,7 milijona EUR zdravil na recept, kar je za 49,1 milijona EUR oziroma 8 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zdravila na recept predstavljajo 86,3 % prodaje skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje zmanjšala za 2 %, smo ustvarili 61,5 milijona EUR prodaje (7,7-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 8-odstotni rasti prodali za 38,7 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji pa je 4,8-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 10 milijonov EUR (1,2-odstotni delež v skupni prodaji).

Ocenjeni rezultati poslovanja

Vsi ocenjeni izidi poslovanja v prvem polletju 2020 so boljši, kot so bili v prvem polletju 2019.

Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 216,7 milijona EUR je 40 % večji kot v enakem lanskem obdobju, ocenjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 273 milijonov EUR pa je od primerljivega lanskega 30 % večji.

Ocenjeni čisti dobiček skupine Krka v višini 160,3 milijona EUR je 15 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Delež ocenjenega čistega dobička v prodaji skupine Krka v prvem polletju 2020 znaša 19,9 %, delež ocenjenega dobička iz poslovanja (EBIT) v prodaji 27,0 %, delež ocenjenega dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v prodaji pa 34,0 %.

Pomembnejši podatki o poslovanju

Novi izdelki

V Krki razvijamo, registriramo in na trge lansiramo številne nove izdelke. V prvem polletju 2020 smo registrirali 4 nove izdelke (3 zdravila na recept in 1 izdelek brez recepta) v 13 farmacevtskih oblikah in jakostih.

Vlaganja in naložbe

Po ocenah smo v skupini Krka v prvem polletju za vlaganja in naložbe namenili 30 milijonov EUR, od tega
19 milijonov EUR v obvladujoči družbi.

Zaposleni

Konec junija 2020 je bilo v skupini Krka 11.658 zaposlenih. 48 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 52 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z delavci, zaposlenimi prek agencij, je v Krki delalo 12.751 zaposlenih.

Delnica

Konec junija 2020 je imela Krka 48.015 delničarjev. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2020 znašal 82,80 EUR, kar je 13,1 % več kot konec leta 2019, ko je znašal 73,20 EUR.

Krka je v prvi polovici leta 2020 odkupila 200.720 lastnih delnic. Konec junija 2020 je imela 1.434.972 lastnih delnic, kar predstavlja 4,376 % vseh delnic.

Plan poslovanja 2020

Za leto 2020 načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 520 milijonov EUR, čisti dobiček v vrednosti dobrih 210 milijonov EUR, vlaganja, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, v višini 134 milijonov EUR in izdatke za raziskave in razvoj v višini 10 % prodaje.

Uprava poudarja zavezanost strateški usmeritvi stabilne politike dividend, da se za dividende izplača najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov skupine Krka, pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend pa se upoštevajo tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme.

Razvoj dogodkov, povezanih s širitvijo covida-19, njegovimi posledicami in s tem povezanimi ukrepi držav, je še vedno nepredvidljiv, zato pozorno spremljamo dogajanja v državah, v katerih poslujemo, in se prilagajamo razmeram.