3. 7. 2019

25. skupščina delničarjev in predstavitev poslovanja v prvem polletju 2019

5 min. branja

V Hotelu Šport na Otočcu je potekala 25. skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto. Na njej so se seznanili z odstopom člana nadzornega sveta Hans-Helmuta Fabryja in za novo članico nadzornega sveta izvolili Mojco Osolnik Videmšek. Med drugim so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v višini 3,20 EUR bruto na delnico, kar je 10,3 % več kot lani.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je na skupščini predstavil nekatere preliminarne podatke o poslovanju skupine Krka v prvem polletju 2019. Končne nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2019 bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 31. julija, javnosti pa bodo predstavljeni dan kasneje.

Predstavitev poslovanja v prvem polletju 2019

V skupini Krka smo ustvarili 761,8 milijona EUR prodaje, od tega so prihodki od prodaje izdelkov in storitev na podlagi pogodb s kupci znašali 759,7 milijona EUR. Skupna prodaja je bila za 82,3 milijona EUR oziroma 12 % večja kot v primerljivem lanskem obdobju. Ocenjeni čisti dobiček skupine Krka v višini 139,9 milijona EUR je bil 37 % večji kot v enakem lanskem obdobju. Količinsko smo prodali 7,4 milijarde enot (tablet, kapsul, injekcij idr.) oziroma 4 % več kot v enakem lanskem obdobju.

S 33,1-odstotnim deležem je bila prva po velikosti prodaje regija Vzhodna Evropa. V njej smo prodali za 251,5 milijona EUR, kar je 33,1 milijona EUR oziroma 15 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Druga po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s prodajo v višini 170,6 milijona EUR, kar predstavlja 22,5-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodali smo za 25,3 milijona EUR izdelkov oziroma 17 % več kot v enakem lanskem obdobju. V regiji Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 22,3-odstotni delež, smo prodali za 169,6 milijona EUR izdelkov, kar je 8,1 milijona EUR oziroma 5 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 98,5 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % prodaje skupine Krka. Prodali smo za 10,1 milijona EUR izdelkov oziroma 11 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na domačem trgu smo ob 4-odstotni rasti dosegli prodajo izdelkov in storitev v vrednosti 45,0 milijonov EUR. Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji 5,9-odstotni delež. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 24,6 milijona EUR izdelkov (13-odstotna rast), kar je 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Ocenjena prodaja po skupinah izdelkov in storitev

Prodajo smo povečali v vseh skupinah izdelkov in storitev. Prodali smo za 643,2 milijona EUR zdravil na recept, kar je za 75,7 milijona EUR oziroma 13 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zdravila na recept predstavljajo 84,7 % prodaje skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 6 %, smo ustvarili 62,2 milijona EUR prodaje (8,2-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 2-odstotni rasti prodali za 36,0 milijonov EUR, njihov delež v skupni prodaji pa je 4,7-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 18,4 milijona EUR, kar je 6 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,4-odstotni delež v skupni prodaji).

V prvem polletju 2019 smo registrirali 6 novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih. Po ocenah smo v prvem polletju za vlaganja in naložbe namenili 49 milijonov EUR. Konec junija 2019 je bilo v skupini Krka 11.523 zaposlenih, kar je 133 oziroma 1 % več kot na začetku leta. Polovica jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 53 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z delavci, zaposlenimi prek agencij, je v Krki delalo 12.590 zaposlenih.

Za celo leto 2019 načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 375 milijonov EUR, čisti dobiček v višini 172 milijonov EUR, vlaganja, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, v višini dobrih 124 milijonov EUR in izdatke za raziskave in razvoj v višini 10 % prodaje.

Sprejeti sklepi skupščine

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, ki ga je predlagal delničar Jože Colarič, da se bilančni dobiček za leto 2018 v višini 189.467.357,33 EUR uporabi za naslednje namene:

  • za dividende (3,20 EUR bruto na delnico)                                       101.658.819,20 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička                                                             43.904.269,06 EUR,
  • za prenos v naslednje leto                                                               43.904.269,07 EUR.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 18. 7. 2019, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 17. 7. 2019.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 in jima podelili razrešnico.

Seznanili so se z odstopom člana nadzornega sveta Hans-Helmuta Fabryja in za novo članico nadzornega sveta za mandatno obdobje petih (5) let, ki se začne s 5. 7. 2019, izvolili Mojco Osolnik Videmšek.

Za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 so imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.