4. 7. 2018

24. skupščina delničarjev in predstavitev poslovanja v prvem polletju 2018

5 min. branja

V Hotelu Šport na Otočcu je v četrtek, 5. julija, potekala 24. skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto. Med drugim so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v višini 2,90 EUR bruto na delnico, kar je 5,5 % več kot lani. Na skupščini je predsednik uprave Jože Colarič predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2017 in nekatere preliminarne podatke o poslovanju skupine Krka v prvem polletju leta 2018. Končne nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2018 bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 25. julija.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 18. 7. 2018. Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 in jima podelili razrešnico. Za revizorja za poslovno leto 2018 so imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.

Predstavitev poslovanja v prvem polletju 2018

V prvi polovici leta 2018 smo prodali za 680,5 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 25,4 milijona EUR oziroma 4 % več kot v prvi polovici lanskega leta. S tem smo dosegli največjo prodajo v prvem polletju v zgodovini Krke. Ocenjeni čisti dobiček skupine Krka v višini 101,4 milijona EUR je bil 11 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Na trgih zunaj Slovenije smo prodali za 636,1 milijona EUR, kar predstavlja 93 % prodaje skupine Krka. Količinsko smo prodali več kot 7 milijard enot (tablet, kapsul, injekcij idr.) oziroma 6 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Prodajo smo povečali v vseh regijah. Z 32,1-odstotnim deležem v prodaji je bila največja prodajna regija Vzhodna Evropa. V njej smo dosegli prodajo v višini 218,4 milijona EUR, kar je 4,4 milijona EUR oziroma 2 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, smo prodali za

153,2 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % manj kot v enakem lanskem obdobju, vrednost prodaje, izraženo v lokalni valuti, pa smo povečali za 12 %.

Druga po velikosti prodaje je bila regija Srednja Evropa s prodajo v višini 161,5 milijona EUR, kar predstavlja 23,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodali smo za 7,1 milijona EUR izdelkov oziroma 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. V regiji Zahodna Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 21,5-odstotni delež, smo prodali za 146 milijonov EUR izdelkov, kar je 2,8 milijona EUR oziroma 2 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 88,4 milijona EUR izdelkov, kar je 13 % prodaje skupine Krka. Prodali smo za 8,6 milijona EUR izdelkov oziroma 11 % več kot v enakem lanskem obdobju. Največjo rast smo dosegli v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Bolgariji in Makedoniji. Na domačem trgu smo ob 3-odstotni rasti dosegli prodajo v vrednosti 44,4 milijona EUR. Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji 6,5-odstotni delež. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 21,8 milijona EUR izdelkov (6-odstotna rast), kar je 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodajo smo povečali v vseh skupinah izdelkov in storitev

Skupina Krka je prodala za 568,3 milijona EUR zdravil na recept, kar je za 20,1 milijona EUR oziroma 4 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zdravila na recept predstavljajo 83,5 % prodaje skupine Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 8 %, smo ustvarili 58,5 milijona EUR prodaje (8,6-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 1-odstotni rast prodali za 35,2 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji pa je 5,2-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 17,3 milijona EUR, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,5-odstotni delež v skupni prodaji). Ostala prodaja je znašala 1,1 milijona EUR.

V prvem polletju 2018 smo registrirali 8 novih izdelkov v 18 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju smo za 84 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 400 registracij. Po ocenah smo v skupini Krka v prvem polletju za vlaganja in naložbe namenili 43 milijonov EUR. od tega dobrih 34 milijonov EUR v obvladujoči družbi.

4-odstotna rast števila zaposlenih

Konec junija 2018 je bilo v skupini Krka 11.212 zaposlenih, kar je 4 % več kot na začetku leta. Dobrih 51 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 54 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z delavci, zaposlenimi prek agencij, je v Krki delalo 12.364 zaposlenih.