6. 7. 2016

22. skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto

3 min. branja

V Hotelu Šport na Otočcu je potekala 22. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Delničarji so se na njej seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2015, prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi.

Med drugim so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v bruto višini 2,65 EUR na delnico, kar je 6 % več kot lani. Izvolili so tudi novega člana NS, predstavnika delničarjev. To je dr. Boris Žnidarič, ki mu mandat začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je v uvodu predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2015 ter nekatere že znane podatke o poslovanju skupine Krka v prvem polletju leta 2016.

Prodaja skupine Krka po regijah
V skupini Krka smo v prvi polovici leta 2016 prodali za 603,8 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 4 milijone EUR oziroma 1 % več kot v prvi polovici lanskega leta. Prodaja na trgih zunaj Slovenije je znašala 562,6 milijona EUR in predstavlja dobrih 93 % prodaje skupine Krka. Količinsko smo v prvem polletju 2016 proizvedli in prodali za 12 % več izdelkov kot v enakem obdobju lani.

Največja relativna in absolutna rast, 27 % oziroma 16,3 milijona EUR, je bila dosežena v regiji Jugovzhodna Evropa, kjer smo prodali za 76,8 milijona EUR, kar je 12,7 % celotne prodaje skupine Krka. Na domačem trgu smo ob 6-odstotni rasti prodaje dosegli 41,2 milijona EUR oziroma 6,8-odstotni delež v skupni prodaji. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 18,5 milijona EUR izdelkov (25-odstotna rast), kar je 3,1-odstotni delež v prodaji skupine. Največja prodajna regija skupine Krka je bila s 175,5 milijona EUR in 29,1-odstotnim deležem v skupni prodaji Vzhodna Evropa. V tej regiji se je prodaja glede na enako lansko obdobje zmanjšala za 6 %. Druga po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s prodajo v višini 150,4 milijona EUR (8-odstotno zmanjšanje) in 24,9-odstotnim deležem v prodaji skupine. V regiji Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine 23,4-odstotni delež, smo prodali za 141,4 milijona EUR izdelkov in dosegli 3-odstotno rast.

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Skupina Krka je prodala za 499,4 milijona EUR zdravil na recept, kar je 2 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Zdravila na recept predstavljajo 82,7 % prodaje. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje zmanjšala za 1 %, smo ustvarili 50,3 milijona EUR prodaje (8,3-odstotni delež). Veterinarskih izdelkov smo ob 44-odstotni rasti prodali za 37,3 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji je 6,2-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 15,4 milijona EUR, kar je 10 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,6-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 1,3 milijona EUR (0,2-odstotni delež).

Več informacij v sporočilu za javnost.