Dividende

Krka sledi strategiji stabilne rasti dividend. Izplačuje jih enkrat na leto, sredstva za izplačilo pa zagotovi dan po presečnem datumu, potrjenemu na zasedanju redne skupščine delničarjev, na kateri delničarji odločajo o predlagani višini dividend za preteklo poslovno leto.

 

Seznam izplačanih dividend

  za obdobje

izplačilo  dividend v skupnem znesku v EUR

bruto dividenda na delnico predlagana s strani Uprave in NS v EUR

bruto dividenda na delnico, sprejeta na skupščini v EUR

prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende presečni dan datum začetka izplačila
predlog 28. skupščine 2021 175.024.601,13 5,63   19. 7. 2022 20. 7. 2022 21. 7. 2022
sklep 27. skupščine
2020 155.895.630,00 5,00 5,00 20. 7. 2021 21. 7. 2021 22. 7. 2021
sklep 26. skupščine 2019 133.273.523,00 4,25 4,25 21. 7. 2020 22. 7. 2020 23. 7. 2020
sklep 25. skupščine 2018 101.658.819,20 3,20  3,20 16. 7. 2019 17.7. 2019 18. 7. 2019
sklep 24. skupščine  2017 92.798.071,50 2,900 2,900 17. 7. 2018 18. 7. 2018 19. 7. 2018
sklep 23. skupščine 2016 88.644.468,00 2,750 2,750 18. 7. 2017 19. 7. 2017 20. 7. 2017
sklep 22. skupščine 2015 85.932.525,20 2,650 2,650 11. 7. 2016 12. 7. 2016 5. 8. 2016
sklep 21. skupščine 2014 81.407.692,50 2,200 2,500 24. 8. 2015 25. 8. 2015 21. 9. 2015
sklep 19. skupščine 2013 68.866.240,80 2,100

2,100 

7. 7. 2014 8. 7. 2014 1. 9. 2014

Postopek izplačila dividend

Krka je od leta 1997, ko je začela poslovati kot delniška družba, svojim delničarjem vsako leto izplačala dividende. Dividende se običajno izplačajo enkrat letno, na osnovi sklepa skupščine o delitvi dobička.

Sklep o višini dividende in datumu izplačila dividende sprejmejo delničarji na skupščini.

Do dividende so upravičeni tisti delničarji, ki so bili na dan, ki je naveden v sklepu skupščine (t. i. presečni datum), vpisani v register pri Centralni klirinško depotni družbi. Ker se spremembe lastništva vpisujejo v register z zamudo približno dveh delovnih dni, bodo delničarji dividendo prejeli za vse delnice, ki so jih imeli dva delovna dneva pred omenjenim presečnim datumom. Poleg tega Ljubljanska borza na spletnih straneh borze vsakokrat objavi t. i. prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Delnice, kupljene na ta dan oziroma po tem datumu, ne bodo prinesle dividend.

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spada tudi izplačilo dividend, Krka dividend ne nakazuje imetnikom. Za to so sedaj pristojni KDD in njeni člani, se pravi borznoposredniške družbe in banke. Člani KDD so prevzeli tudi obveznost obračuna in nakazila davčnega odtegljaja od dividend.

Dividende, izplačane domačim fizičnim osebam, so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Domače fizične osebe prejmejo neto dividendo v višini 75 odstotkov od skupnega zneska bruto dividend. Izplačilo dividend in odvedeni davek se ne upoštevata v dohodninski napovedi domačih fizičnih oseb, ker se šteje, da je odvedeni davek dokončni davek.