Nadzorni svet

Načela upravljanja Krke izhajajo iz veljavnih pravnih norm v Republiki Sloveniji, internih aktov družbe ter ustaljene dobre prakse. Upravljanje deluje po tako imenovanem dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.

Glavna naloga nadzornega sveta je nadzor poslovanja in vodenja poslov družbe. Nadzorni svet tudi izbere in imenuje člane uprave. Sestava nadzornega sveta je določena s statutom. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo petih let.