Kampanja Zdravo delovno okolje

Evropska komisija je junija 2008 začela dvoletno evropsko informacijsko kampanjo za ocenjevanje tveganja, poimenovano Zdravo delovno okolje. Kampanja predstavlja priložnost za zagotovitev varnejših in bolj zdravih delovnih mest v Evropi, njen cilj pa je spodbujanje celovitega pristopa k ocenjevanju tveganja. Vodi jo Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu (EU-OSHA). Osredotočena je predvsem na sektorje z velikim tveganjem, kot so gradbeništvo, zdravstvo in kmetijstvo, pa tudi na potrebe malih in srednjih podjetij.

Kampanja pomeni pomemben prispevek k ozaveščanju delodajalcev in posledično k večji uspešnosti podjetij. Zato jo v Krki podpiramo in k sodelovanju vabimo tudi svoje partnerje.

Varno delovno okolje v Krki

V Krki si prizadevamo sodelavcem zagotavljati varno delovno okolje, zato za vsa delovna mesta in tehnologije spremljamo tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar.

Krkina metodologija ocenjevanja tveganj je enostavna, lahko razumljiva in je zelo dobro orodje za prepoznavanje nevarnosti za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar zaposlenih. V prepoznavanje in ocenjevanje tveganj so vključeni vsi zaposleni. Izdelanih je skoraj 1000 ocen, ki so podlaga za usposabljanje zaposlenih in določanje prednostnih nalog za nenehno izboljševanje stanja na področju varnosti in zdravja pri delu.

Evropska statistika o nezgodah pri delu

Po podatkih Evropskega statističnega urada (Eurostat) zaradi posledic nezgod pri delu vsako leto v Evropski uniji umre 5720 ljudi. Mednarodna organizacija dela pa ocenjuje, da vsako leto v EU okrog 160.000 delavcev umre zaradi poklicnih bolezni. Večino nezgod in bolezni se da preprečiti, prvi korak k njihovemu preprečevanju pa je prav ocena tveganja. Gre za natančno in sistematično presojo vseh vidikov dela, v okviru katere se preuči, kaj bi lahko povzročilo poškodbo, ali je mogoče odpraviti nevarnosti, in če ne, kateri preventivni in varnostni ukrepi so oziroma bi morali biti vzpostavljeni za obvladovanje tveganj na sprejemljivem nivoju.

Dolžnosti delodajalcev za varnost in zdravje zaposlenih

Delodajalci so moralno in zakonsko dolžni na vseh delovnih mestih zagotoviti varnost in zdravje zaposlenih. Pregled izvajanja sprejetih direktiv na tem področju pa je izpostavil splošno pomanjkanje ozaveščenosti posameznih podjetij.

S kampanjo Zdravo delovno okolje želi agencija EU-OSHA podjetnikom in širši javnosti sporočiti, da ocena tveganja ni birokratsko zapletena in zgolj domena strokovnjakov. Agencija ponuja vrsto mehanizmov, ki so lahko v pomoč pri postopku ocene tveganj. Ustrezna ocena tveganja prinaša tudi številne poslovne prednosti, saj varno in bolj zdravo delovno okolje pripomore k manjšemu izostajanju od dela, manjšim stroškom zavarovanja in hkrati povečuje delavčevo motivacijo in delovno storilnost. In ne nazadnje, ocena tveganja prispeva tudi k zmanjšanju bremena nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja.

Poiščite več o kampanji, dobri praksi in gradivih na slovenskih spletnih straneh evropske kampanje za ocenjevanje tveganja.