29. 7. 2020

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2020

14 min. branja

Novo mesto, 30. julij 2020 – Skupina Krka je v prvem polletju 2020 dosegla prodajo v višini 803,8 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in ustvarila 160,3 milijona EUR čistega dobička, oziroma 15 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2020 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo uspešno zaključili prvo polovico poslovnega leta in zabeležili rekordne rezultate. Kljub pandemiji smo izpolnjevali svoje poslanstvo in zagotavljali nemoteno preskrbo z zdravili na svetovnih trgih. Dober finančni položaj skupine, vertikalno integrirani poslovni model in globalni pozitivni vplivi na povpraševanje po farmacevtskih izdelkih so omogočili, da smo izjemno situacijo dobro prestali. V Krki se aktivno ukvarjamo z vplivi in spremembami, ki jih je pandemija prinesla v naše poslovno okolje. Prilagajamo nekatere poslovne procese in prehajamo na večjo uporabo e-komunikacijskih orodij v marketingu in na drugih področjih. Dolgoročne posledice pandemije lahko negativno vplivajo tudi na zdravstvene proračune držav. V Krki v drugo polletje vstopamo v dobri finančni kondiciji, z bogato ponudbo kakovostnih farmacevtskih izdelkov in inovativnimi pristopi na vseh področjih dela, ki nam bodo pomagali pri doseganju letošnjih načrtov in dolgoročnih strateških ciljev. Za leto 2020 načrtujemo 1,52 milijarde EUR poslovnih prihodkov in dobiček v vrednosti dobrih 210 milijonov EUR. Ker je razvoj dogodkov, povezanih s širitvijo covida-19, njegovimi posledicami in ukrepi držav, še vedno nepredvidljiv, pozorno spremljamo dogajanje v državah, v katerih poslujemo, in se prilagajamo razmeram.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

Poslovanje skupine Krka v prvem polletju je bilo zaznamovano s pandemijo covida-19. Po nadpovprečni rasti prihodkov v prvem četrtletju je v skladu z napovedmi v drugem četrtletju prišlo do umiritve rasti in vrnitve prihodkov v načrtovane okvire. Na trgih zunaj Slovenije smo ustvarili 95 % prodaje skupine. Največji posamični trg je bila Ruska federacija s prodajo v višini 180 milijonov EUR in 8-odstotno rastjo. Sledila sta poljski trg s 86 milijoni EUR prodaje in 8-odstotno rastjo ter nemški trg z 48 milijoni EUR prodaje in 18-odstotno rastjo. Najpomembnejša skupina izdelkov v prodaji skupine Krka ostajajo zdravila na recept, največji delež med njimi pa predstavljajo zdravila za bolezni srca in žilja. Pandemija covida-19 je negativno vplivala na prodajo zdraviliško-turističnih storitev. V prvem polletju smo registrirali 4 nove izdelke v 13 farmacevtskih oblikah in jakostih. Na številnih trgih v vseh regijah smo pridobili dodatna dovoljenja za promet s Krkinimi izdelki.

Skupina Krka je v prvem polletju ob 6-odstotnemu povečanju prihodkov zabeležila tudi izboljšanje dobičkonosnosti. Bruto dobiček se je povečal na 60 % prihodkov iz poslovanja. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), smo zvišali za 30 % v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, EBITDA marža pa je znašala 34 %. Večjih negativnih vplivov na poslovanje, razen vpliva padca tujih valut, predvsem ruskega rublja, na finančni rezultat, nismo zaznali. Za raziskave in razvoj smo namenili dobrih 9 % prodaje. Zaradi vpliva covida-19 so bili izdatki za investicije nekaj manjši od načrtovanih, znašali so 31,3 mio EUR. V prvem polletju je družba Krka za nakupe lastnih delnic namenila 16 milijonov EUR, skupščina delničarjev pa je potrdila novi 3-letni program odkupa lastnih delnic.

Prodaja

V skupini Krka smo v prvem polletju ustvarili 803,8 milijona EUR prihodkov od prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 801,8 milijona EUR. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala in ostali prihodki od prodaje. Prihodki od prodaje so bili za 42,5 milijona EUR oziroma 6 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

Po prodaji najuspešnejša regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa z 271,7 milijona EUR in 33,9-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje smo prodajo povečali za 8 %. V Ruski federaciji smo prodali za 180,2 milijona EUR izdelkov, kar je 8 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. V Ukrajini smo prodali za 37,1 milijona EUR izdelkov in dosegli 3-odstotno rast. Največje relativne rasti smo dosegli v Gruziji, Tadžikistanu in Kirgizistanu.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, s prodajo v vrednosti 182,7 milijona EUR in 22,8-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 8-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 85,9 milijona EUR izdelkov in dosegli 8-odstotno rast. Prodajo smo povečali tudi na ostalih trgih v regiji razen na Madžarskem in Slovaškem.

Zahodna Evropa je bila s 181,6 milijona EUR in 22,6-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 7-odstotno rast. Največ smo prodali v Nemčiji, Skandinaviji in Španiji. Največjo absolutno prodajno rast smo dosegli v Nemčiji, relativno pa v državah Beneluksa. Prodaja pod lastno blagovno znamko prek Krkinih odvisnih družb se je povečala za 5 %, njen delež v skupni prodaji v regiji pa je znašal 74 %.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 103,5 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 12,9-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Rast smo beležili na vseh trgih v regiji, k prodaji pa sta največ prispevali Romunija in Hrvaška.

V Sloveniji smo dosegli 38,3 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 4,8-odstotni delež prodaje skupine Krka. Glavnino prodaje, 28,4 milijona EUR, smo ob 7-odstotni rasti glede na primerljivo lansko obdobje dosegli z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prispevale 10 milijonov EUR.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 24 milijonov EUR izdelkov, kar je 3-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah

V skupini Krka smo prodali za 691,7 milijona EUR zdravil na recept, kar je 8 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 86,3-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodajo smo povečali v regijah Vzhodna Evropa (za 10 %), Srednja Evropa (za 9 %), Zahodna Evropa (za 7 %), Jugovzhodna Evropa (za 5 %) in Slovenija (za 2 %).

Prodajo smo povečali na Krkinih treh največjih trgih, in sicer v Nemčiji za 17 %, Ruski federaciji za 11 % in na Poljskem za 8 %. Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečala na Češkem (za 10 %), v Italiji (za 9 %), Skandinaviji (za 5 %), Romuniji (za 4 %), Ukrajini in Sloveniji (za 2 %) ter na Hrvaškem (za 1 %).

Med srednje velikimi trgi je bila rast prodaje največja v državah Beneluksa (za 72 %), Litvi (za 41 %), Franciji (za 37 %), Belorusiji (za 29 %), Latviji (za 19 %), Bosni in Hercegovini (za 13 %), na Portugalskem (za 12 %) in Irskem (za 11 %).

Med manjšimi trgi pa je bila največja rast prodaje Krkinih zdravil na recept dosežena v Estoniji (za 74 %), Gruziji (za 61 %), Tadžikistanu (za 38 %), Črni gori (za 27 %), Kirgizistanu (za 26 %) in Albaniji (za 21 %).

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa, Roxiper), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), kandesartanom (Karbis, Karbicombi, Kandoset) in tramadolom (Doreta, Tadol). Ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje zmanjšala za 2 %, smo ustvarili 61,5 milijona EUR (7,7-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 8-odstotni rasti prodali za 38,7 milijona EUR (4,8-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 10 milijonov EUR, kar je 46 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju (1,2-odstotni delež v skupni prodaji).

Razvoj in raziskave

V prvem polletju 2020 smo registrirali 4 nove izdelke v 13 farmacevtskih oblikah in jakostih. Med zdravili na recept smo registrirali Xerdoxo/Rivarolto (rivaroksaban), kombinirano zdravilo Olsitri (olmesartan, amlodipin, hidroklorotiazid) in Erlotinib Krka (erlotinib), med izdelki brez recepta pa novo farmacevtsko obliko izdelka B-complex. Na trgih v vseh regijah smo pridobivali dodatna dovoljenja za promet s Krkinimi izdelki.

Po decentraliziranem postopku smo registrirali Xerdoxo/Rivarolto (rivaroksaban) v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih, ki se sočasno z drugimi zdravili uporablja za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih z različnimi krvno-žilnimi boleznimi. Z registracijo izdelka smo pripravili temelje za lansiranje izdelka na izbranih trgih konec leta 2020. Učinkovito in varno zdravljenje z najsodobnejšimi antikoagulanti pomembno izboljša kakovost življenja bolnikov z boleznimi srca in žilja.

Ponudbo zdravil za bolezni srca in žilja smo dopolnili z novim kombiniranim zdravilom Olsitri (olmesartan, amlodipin, hidroklorotiazid) v obliki filmsko obloženih tablet v petih jakostih. Zaključili smo registracijski postopek in pridobili vse odločbe, na podlagi katerih lahko po poteku tržne zaščite kot prvi generik vstopimo na trge. Zdravilo je namenjeno uravnavanju visokega krvnega tlaka pri bolnikih z rezistentno hipertenzijo.

Registrirali smo onkološko zdravilo Erlotinib Krka (erlotinib) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Uporablja se za zdravljenje nedrobnoceličnega raka pljuč, v kombinaciji z dodatnim zdravilom pa tudi za zdravljenje raka trebušne slinavke. Zdravilo je rezultat lastnega razvoja in raziskav, na izbranih trgih smo ga lansirali takoj po padcu patenta. Proizvodnja že poteka v Jastrebarskem na Hrvaškem, v sodobnem oddelku za proizvodnjo izdelkov z visoko aktivnimi učinkovinami.

Skupino izdelkov brez recepta smo dopolnili z novo formulacijo izdelka B-complex (tiamin, riboflavin, piridoksin, cianokobalamin, kalcijev pantotenat in nikotinamid) v obliki filmsko obloženih tablet in tako prenovili uveljavljeni izdelek. V Sloveniji smo ga registrirali kot zdravilo in je edini registrirani izdelek s tako kombinacijo vitaminov B. Registriran je za preprečevanje in zdravljenje hipovitaminoze B in avitaminoze B pri povečani porabi in moteni absorpciji ter hujših oblikah pomanjkanja vitaminov B. Je sopotnik bolnikov z nevralgijami in del podpornega zdravljenja bolnikov z rakom.

Vlaganja in naložbe

V prvem polletju 2020 smo v skupini Krka za naložbe namenili 31,3 milijona EUR, od tega 20,7 milijona EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v razvoj, povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje, zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Zaradi vpliva covida-19 na gradbeno dejavnost je bilo naložb v tem obdobju manj, kot je bilo predvideno. Načrtovane naložbe si bomo do konca leta prizadevali izpeljati v čim večjem obsegu.

V Ločni v Novem mestu smo zgradili večnamensko skladišče, s katerim smo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem smo povečali fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. V začetku leta smo pridobili dovoljenje JAZMP, s čimer so bili v celoti izpolnjeni pogoji za obratovanje. Za naložbo smo porabili nekaj več kot 34 milijonov EUR.

V sodobnem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 v Novem mestu zaradi potreb po širitvi zmogljivosti nabavljamo dodatno tehnološko opremo. Nadaljujemo tudi opremljanje nove pakirnice, ki smo ga začeli v letu 2019. Naložba je ocenjena na 41 milijonov EUR. Ko bo Notol 2 tehnološko opremljen, bomo v njem lahko proizvedli 5 milijard in zapakirali 8 milijard tablet na leto.

V obratu v Ljutomeru bomo z nakupom visoko zmogljive pakirne linije zagotovili dodatne zmogljivosti za pakiranje pastil in tablet. Vrednost naložbe je ocenjena na 4,4 milijona EUR.

V Krškem smo zgradili novo skladišče, s katerim smo zagotovili zmogljivosti za skladiščenje surovin za kemijsko in farmacevtsko proizvodnjo. Junija smo opravili preglede objekta, nabava opreme pa že poteka. Naložba je vredna 8,2 milijona EUR.

V obvladujoči družbi potekajo tudi manjše naložbe v posodobitev sistemov in naprav v obratu Notol, obratu za proizvodnjo trdnih oblik (OTO) in obratu Beta. Skupna vrednost del je ocenjena na 5,5 milijona EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. V njej proizvedemo 80 % izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji. V naslednjih letih bomo povečali proizvodne in laboratorijske zmogljivosti. Naložba je ocenjena na 33 milijonov EUR.

Konec leta 2017 smo v Ningbu na Kitajskem z lokalnim partnerjem Menovo ustanovili skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Leta 2019 smo v dolgoročno najetih proizvodnih prostorih, ki smo jih dodatno opremili s proizvodno opremo in opremo za zagotavljanje kakovosti, začeli proizvajati več izdelkov za trge zunaj Kitajske. Z nabavo opreme nadaljujemo tudi v letu 2020.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec prvega polletja 11.658 zaposlenih, od tega v tujini 5579, kar je slabih 48 % vseh zaposlenih. 52 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 203 so doktorji znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.751 zaposlenih.

S štipendiranjem zagotavljamo kontinuiran prihod novih talentiranih sodelavcev. Konec junija smo imeli 111 štipendistov, pretežno s področja farmacije in kemije. Štipendije podelimo tudi študentom z drugih področij, ki so zanimiva za Krko. Letos smo podelili 25 novih štipendij. Ob Krkini podpori je konec polletja študiralo 146 zaposlenih, od tega 46 na podiplomski stopnji.

Delnica in delničarji

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2020 znašal 82,80 EUR, kar je 13,1 % več kot konec leta 2019. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 2,7 milijarde EUR.

Konec prvega polletja 2020 je imela Krka 48.015 delničarjev. V tem obdobju se je povečal delež lastnih delnic, medtem ko sta se deleža slovenskih pravnih oseb in skladov ter mednarodnih vlagateljev zmanjšala. Delež slovenskih fizičnih oseb je ostal nespremenjen.

V prvem polletju 2020 je Krka pridobila 200.720 lastnih delnic. 30. 6. 2020 je imela Krka 1.434.972 lastnih delnic, kar predstavlja 4,376 % osnovnega kapitala.